Budgetpropositionen för 2018 presenterad

Budgetpropositionen för 2018 presenterad

I budgetpropositionen för 2018 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. Här presenteras ett urval av dessa föreslagna förändringar.

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Budgetpropositionen för 2018

Regeringen har idag överlämnat 2018 års ekonomiska budgetproposition samt förslag till höständringsbudget. Regeringen skriver bl a att nya skatteregler för företagssektorn bör införas och avser att återkomma med konkreta förslag under 2018, läs mer nedan.


Höständringsbudgeten


Från höständringsbudgeten kan särskilt lyftas fram att Skatteverket får ett särskilt ökat anslag om 18 miljoner kronor för att kunna hantera riksdagens beslut om nya regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer.

De nya reglerna innebär bl a att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Reglerna påverkar enligt regeringen alla företag och andra som betalar ut ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter för. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för vissa uppgiftsskyldiga och fr o m den 1 januari 2019 omfattas samtliga uppgiftsskyldiga. För att uppgiftslämnarna ska hinna anpassa sina it-system och kunna lämna de efterfrågade uppgifterna till Skatteverket bedömer regeringen det angeläget att Skatteverket slutför utvecklingen av myndighetens it-system i tid. Det medför därför behov av ytterligare medel redan under 2017.

Budgetpropositionen för 2018

Regeringen uppger att summan av förslagen som ökar skatteintäkterna är lägre än summan av de skattesänkningar som regeringen föreslår. Budgetpropositionen 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För att finansiera framtida reformer föreslår regeringen ett flertal förändringar på skatteområdet, se regeringens hemsida för fullständig sammanställning. Som redan aviserats lägger regeringen dock inte fram sina tidigare remitterade förändrade regler för delägare i fåmansföretag (de s k 3:12-reglerna) och man går inte heller vidare med sitt remitterade förslag om justerade skiktgränser för statlig inkomstskatt.

Nedan följer ett urval av skatteförslagen som påverkar företagande inför 2018. Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 om inget annat anges.


Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regeringen vill höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring och förslår att schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet, i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. (Detta förslag kommer presenteras för riksdagen i egen proposition den 24 oktober 2017 enligt uppgift).


Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner föreslås lättnader i beskattningen av personaloptioner. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.


Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

I syfte att fler ska komma i arbete föreslår regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för ytterligare företagsformer. Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.


Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Regeringen föreslår att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst (som inte utgör sjöinkomst). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.


Ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar
Regeringen föreslår två åtgärder för att minska utsläppen från bilar. Ett bonus-malus-system med syfte att öka andelen miljöanpassade fordon samt bränslebyte med syftet att göra det lättare för alla att tanka klimatsmart genom att alla som säljer drivmedel successivt ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs.


Förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgifter
Regeringen föreslår att förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Den anställde ska anses ha fått förmånen först månaden efter den då förmånen kommit den anställde till del. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.


Förslag om avskaffad reklamskatt
Regeringen föreslår att reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program, slopas. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, men äldre bestämmelser ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


Höjt transporttillägg
För alkohol- och tobaksvaror, energiprodukter och elektricitet finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Det finns även regler om vissa förfaranden som måste iakttas vid flyttningar av punktskattepliktiga varor, bl a  avseende dokumentation och ställande av säkerhet. Om dessa regler inte följs kan enligt svensk rätt en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. Regeringen föreslår att nivån för transporttillägg höjs från 20 procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor där aktuella bestämmelser inte har iakttagits.


Deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall
Regeringen föreslår även en ändring av deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall. Den som är befriad från mervärdesskatt på grund av låg omsättning (en omsättning som inte överstiger 30 000 kronor per år) kan välja att ändå bli skattskyldig och ta ut mervärdesskatt efter beslut från Skatteverket. Beslutet kan fattas efter den ordinarie tidpunkten för att deklarera mervärdesskatten. Vid sådana beslut kan det därför uppkomma situationer där det inte går att lämna deklarationen och betala mervärdesskatten i rätt tid. Förslaget innebär att deklarationstidpunkten skjuts fram i en sådan situation.


Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Regeringen föreslår bland annat att redovisningsskyldigheten för punktskatter som huvudregel ska inträda samtidigt med skattskyldigheten. För redovisning av energiskatt på elektrisk kraft i vissa fall föreslås en specialreglering som innebär att redovisningsskyldigheten inträder senare.

Regeringen förslår även bl a sänkt skatt för datorhallar och ett flertal andra förändringar inom elskatteområdet.


Skatt på flygresor

En ny skatt föreslås om 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Lagen föreslås träda i kraft per 1 april 2018.

Aviserade reformer

Härtill kan även nämnas ett urval av områden som regeringen vill se över/införa nya regler för:


Nya skatteregler för företagssektorn

I juni i år Finansdepartementets promemoria "Nya skatteregler för företagssektorn" ut på remiss. Regeringen aviserar nu följande ändringar mot bakgrund av promemorian, och avser att återkomma med konkreta förslag under 2018. Reglerna bör enligt regeringen träda i kraft den 1 juli 2018.
 

  • En generell ränteavdragsbegränsning bör införas, enligt regeringen. Regeringen förordar en EBIT-regel, dvs. att avdragsutrymmet för ränta begränsas till viss andel (35 procent enligt promemorian) av EBIT.
  • Det bör finnas en förenklingsregel för att underlätta för framför allt små och medelstora företag.
  • Skattesatsen för bolag och för expansionsfondsskatt bör justeras som en följd av den generella ränteavdragsbegränsningen.
  • Det bör införas ett avdragsförbud för ränta på s k hybridlån för att hindra att ränta dras av i ett land och tas emot utan beskattning i ett annat.
  • Vidare bör avdrag inte medges för ränteutgifter på lån inom en koncern (eller annan intressegemenskap) som ”uteslutande eller så gott som uteslutande” uppkommit för skapa en ”väsentlig skatteförmån”. Avdrag bör inte heller få göras för räntor till lågskatteländer.
  • De generella ränteavdragsbegränsningarna bör kombineras med skatteregler avseende finansiell leasing, där behandlingen av finansiell leasing i koncernredovisningen bör användas som förebild.
  • För att t ex nyproduktion av vissa bostäder inte ska påverkas negativt bör reglerna för värdeminskningsavdrag på hyreshus förändras. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning bör avdrag medges för tio procent av utgifterna inom en femårsperiod efter färdigställandet.
  • Schablonintäkten på avdrag för avsättning till periodiseringsfond bör höjas.
  • Det bör införas en permanent schablonintäkt på säkerhetsreserven hos skadeförsäkringsföretag.
  • Som en tillfällig begränsning – att gälla i två år – bör avdrag för tidigare års underskott medges med högst hälften av årets överskott. Till den del underskottet inte kan dras av bör det kunna rullas vidare till nästkommande år.


Kupongskattelagen bör ses över

Kupongskattelagen – som innehåller bestämmelser om källskatt på utdelning m m – är enligt regeringen mycket föråldrad och i stort behov av en översyn. En sådan bör därför göras ”i syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten”.


Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ bör ses över

Om det är lämpligt, bör skattetillägg kunna tas ut vid rättelser efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 augusti 2018.


Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige bör införas
Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet i Sverige bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet.


Personalliggare i fler verksamheter
Personalliggare i fler verksamheter (kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet) bör införas och träda i kraft den 1 juli 2018.
 

Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård bör slopas
Skattefriheten bör slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband medtjänstgöring utomlands bör skattefriheten bestå. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2018


Skatt på e-cigaretter
En skatt på e-cigaretter bör införas och träda i kraft den 1 juli 2018.


KPMG:s kommentar

Budgetpropositionen innehåller alltså många konkreta förändringar inför den 1 januari 2018 och uppgift om förändringar regeringen vill införa eller utreda framöver. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare och du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något särskilt område. Omröstning i riksdagen avseende skatteförslagen i Budgetpropositionen för 2018 sker i början av december.


Läs mer
Proposition 2017/18:2 Budgetpropositionen för 2018: Samhällsbygget - investera för framtiden

Proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 (PDF 401 KB)


Anders Benktsson

anders.benktsson@kpmg.se

 

 

 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.  

Kontakta oss

TaxNews

Läs fler av våra senaste nyheter inom svensk och internationell skatterätt samt närliggande områden.