EU:s förordning om inrättande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)) trädde i kraft den 17 maj 2023. Förordningen omfattar import av varor till EU inom följande sex utsläppsintensiva sektorer: el, järn och stål, cement, aluminium, konstgödsel och vätgas.  

Lite andrum

CBAM har en övergångsperiod som börjar den 1 oktober 2023 och sträcker sig till den 31 december 2025. Syftet med övergångsperioden är att samla in data för finjustering av den slutliga fasen av CBAM som börjar den 1 januari 2026. Under övergångsperioden är importörens skyldigheter begränsade till rapportering av uppgifter.

Varje importör som har importerat CBAM-varor ska för varje kalenderkvartal lämna in en CBAM-rapport. Rapporten ska innehålla information om den importerade kvantiteten CBAM-varor, direkta och indirekta utsläpp inbäddade i varorna och eventuella koldioxidavgifter för varorna som betalats i produktionslandet.

Regler för övergångsfasen

Den 17 augusti 2023 antog Europeiska kommissionen reglerna för genomförandet av CBAM:s övergångsfas. Förordning innehåller följande regler:

CBAM-rapporten

CBAM-rapporten ska innehålla information om bland annat:

  • Kombinerade nomenklaturens (KN)-nummer (varukoder) koder för importerade varor
  • Varornas ursprungsland
  • Anläggning där varor tillverkats
  • Direkta och indirekta inbäddade utsläpp som hänför sig till de importerade varorna (både på produkt- och anläggningsnivå)
  • Koldioxidpris som betalats i ursprungslandet, med hänvisning till den rättsakt som reglerar koldioxidpriset och mängden utsläpp som täcks av eventuella gratis tilldelningar, rabatter eller andra former av kompensation.

Alternativa metoder för beräkning av inbäddade utsläpp

EU-metod

De inbäddade utsläppen för CBAM-varor ska bestämmas genom antingen en beräkningsbaserad metod (där utsläppen bestäms baserat på aktivitetsdata) eller en mätningsbaserad metod (som består av en kontinuerlig mätning av koncentrationen av relevanta växthusgaser), kallad "EU-metoden". För att säkerställa tillräcklig flexibilitet för små operatörer i tredjeländer kan uppskattade värden rapporteras för produktionsstegen i produktionsanläggningar vars bidrag till direkta utsläpp inte överstiger 20 % av de totala inbäddade utsläppen från de importerade varorna. Observera att från och med den 1 januari 2025 kommer endast EU-metoden att accepteras.

Accepterade alternativa metoder till och med den 31 december 2024

För att ge viss flexibilitet under de första 15 månaderna av implementeringen kommer företagen att till den 31 december 2024 kunna rapportera på ett av tre alternativa sätt:

  1. ett koldioxidprissystem där produktionsanläggningen är belägen; eller
  2. ett obligatoriskt system för utsläppsövervakning där produktionsanläggningen är belägen; eller
  3. ett utsläppsövervakningssystem vid produktionsanläggningen som kan innefatta verifiering av en ackrediterad kontrollör.


Andra metoder fram till 31 juli 2024

Ytterligare ett alternativ tillhandahålls för importörer som inte kan få den information som krävs för att de ska kunna rapportera enligt någon av metoderna som anges ovan. Fram till den 31 juli 2024 får importörer använda andra icke föreskrivna metoder för att bestämma utsläppen, inklusive standardvärden som gjorts tillgängliga av kommissionen.

Rapportering och administrering

Rapportering

Rapportering ska ske kvartalsvis i CBAM Transitional Registry senast en månad efter utgången av det kalenderkvartal då varorna importerats. Den första CBAM-rapporten ska lämnas senast den 31 januari 2024. Ändringar kan göras i rapporterna fram till två månader efter tidpunkten då de senast skulle ha lämnats in.

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter kommer att påföras om importörer inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyldigheterna att lämna en CBAM-rapport, eller korrigerat en felaktig eller ofullständig CBAM-rapport. Sanktionsavgifter kommer att variera mellan 10 och 50 euro för varje ton inbäddade utsläpp som inte rapporterats. Högre avgifter kommer att påföras när mer än två ofullständiga eller felaktiga rapporter har lämnats i rad, eller när underlåtenheten att rapportera överstiger 6 månader.

Administrering

CBAM Transitional Registry kommer att möjliggöra informationsutbyte mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaternas behöriga myndigheter, medlemsstaternas tullmyndigheter och importörerna (deklaranterna).

CBAM Trader Portal kommer att tillhandahålla inloggning till CBAM Transitional Registry för importörer (deklaranter). Där kommer de att få meddelanden om deras skyldigheter enligt CBAM och kunna skicka in CBAM-rapporter. Portalen kan användas för att lagra information om tredjelandsinstallationer (produktionsanläggningar) och inbäddade utsläpp för senare återanvändning.

Vad händer härnäst?

Företag bör förbereda sig för att anpassa sig till de kommande förändringarna. Bland det mest brådskande för företag är att förbereda rapportering från och med den 1 oktober 2023.

Många företag övervakar redan utsläpp av växthusgaser i sin leveranskedja för att uppfylla olika övervaknings-, rapporterings- och verifieringsstandarder. Inte alla företag vet dock i vilket land de faktiska utsläppen genereras för de varor de importerar.

Företag som köper in CBAM-varor kan komma att få betydande merkostnader från befintliga leverantörer när CBAM implementeras. De bör se till att förstå hur de inbäddade utsläppen i varorna påverkar varornas pris för att kunna göra ändamålsenliga avvägningar mellan kostnad och koldioxidutsläpp samt säkerställa att deras prismodell är hållbar.

Företag utanför EU som redan mäter och rapporterar utsläpp kan behöva anpassa sina mätmetoder för att följa EU-metoden från den 1 januari 2025. De kommer också att möta ett större tryck för att minska sina utsläpp eftersom importörer kommer att välja varor som har lägre inbäddade utsläpp och därför blir billigare för dem.

Hur kan KPMG hjälpa ditt företag?

Våra ESG-specialister kan hjälpa ditt företag med bl.a. strategier för övervakning och rapportering av utsläpp.

KPMG Climate Risk Advisory kan hjälpa dig att mäta, kvantifiera och bedöma risker och möjligheter över hela försörjningskedjan under ett brett spektrum av scenarier och förstå effekten på verksamhetens resultat.

För mer information om CBAM och rapporteringskraven för övergångsperioden, eller för hjälp med konsekvensbedömningar, efterlevnadsvägledning eller utsläppsövervakning och rapportering, välkommen att kontakta oss.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss