Storbritannien har under århundraden haft skattegynnade regler för personer som bosatt sig i landet, ”Resident non-domiciled” eller ”non-doms”. I korthet innebär regelverket att personer som ansetts skattemässigt bosatta i Storbritannien men har sitt domicil/hemvist utanför landet, inte beskattas på utländska inkomster som inte förs in till Storbritannien (remittance based taxation). Systemet har inneburit att Storbritannien skattemässigt varit väldigt attraktivt för individer med utländska tillgångar och inkomster. Enligt brittiska myndigheter levde nästan 70 000 personer med så kallad ”non-dom” -status under 2022. Många av de som gynnas av reglerna är högt uppsatta i näringslivet.

Avskaffande av regimen

Det har spekulerats mycket kring huruvida den brittiska vårbudgeten skulle innehålla några reformer av non-domregimen, framför allt med tanke på att Labour redan har varit mycket tydligt att de skulle avskaffa den nuvarande regimen om de skulle bilda en regering efter kommande val. I förra veckan publicerades vårbudgeten och frågan besvarades. Enligt budgeten kommer de nuvarande reglerna för ”non-doms” att upphöra april 2025. Då Storbritannien står inför ett val innan sista januari 2025 innebär det att upphörandet inte kommer att ske under denna mandatperiod. Detta innebär att upphörandet och eventuell ersättande lagstiftning kan komma att ändras.

Förslag på ersättning

Personer som inte varit skattemässigt bosatta i Storbritannien under en period om tio år föreslås kunna omfattas av en ny skattegynnad regim för ”Foreign Income and Gains” (FIG). Den nya regimen innebär skattefrihet för utländska inkomster under de första fyra åren som skattemässigt bosatt, oavsett om inkomsterna remitteras in i landet eller ej.

För individer som redan nu är skattemässigt bosatta i Storbritannien den 6 april 2025 och som befinner sig inom sina första fyra år av sin skatterättsliga hemvist kommer kunna omfattas av den nya fyraåriga FIG-regimen för återstående år. Individer som däremot förbrukat sina första fyra år kommer inte att omfattas.

För de som i dagsläget beskattas enligt de gamla non-dom reglerna, och inte har möjlighet att utnyttja FIG-regelverket, föreslås en övergångsperiod under skatteåret 25/26 där endast 50% av utländska inkomster kommer att beskattas. För de som tidigare beskattas på remittance basis gäller en reducerad skattesats om 12% på tidigare icke-remitterade inkomster och vinster som remitteras in under en tvåårsperiod från 6 april 2025. Vid beskattning av kapitalvinster på försäljningar som skett efter 6 april 2025 får individen även använda sig av värdet 5 april 2019 för att eventuellt lindra beskattningen.

Arvsskatt

Konceptet ”domiciled” är även relevant för omfattning av arvsskatt.  Endast brittiska tillgångar har blivit föremål för arvsskatt för individer under non-dom-regelverket. Arvsskattesystemet föreslås nu baseras på skattemässig hemvist i stället för domicil.

De föreslagna reglerna innebär att individens globala tillgångar är underlag för brittisk arvsskatt efter att man varit skattemässigt bosatt i Storbritannien i tio år. Individen kommer dessutom vara föremål för brittisk arvsskatt för en period om ytterligare tio år efter att man upphört vara skattemässigt bosatt i landet. Denna förändring från att basera arvsskatteskyldighet på skattemässig bosättning i stället för domicil får effekter både för utländska individer som bor i Storbritannien, men också för britter som lämnat landet men fortfarande anses ha sitt domicil kvar.

Vad händer nu?

Personer som beskattas enligt de nuvarande reglerna behöver se över hur de nya reglerna kommer att påverka dem. Vi hör att många redan nu planerar att lämna Storbritannien. De som vill undvika att omfattas av övergångsreglerna behöver flytta från Storbritannien innan april 2025.

De föreslagna nya FIG-reglerna innebär en brittisk skattefrihet på utländska inkomster under de första fyra åren för nyinflyttade, vilket kan jämföras med skattefrihet i fem år för personer som flyttar till Spanien under deras s.k. Beckhamregler. En viktig aspekt för personer som flyttar från Sverige, är att Sverige har rätt att beskatta kapitalvinster på värdepapper under sju år från att man flyttat ut.

Särskilt viktigt blir att beakta de nya reglerna för arvsskatt för de som flyttar från Storbritannien till Sverige. Då Sverige inte har någon arvsskatt, kommer de brittiska arvskattereglerna att gälla fullt ut. Förändringarna av arvsskatten är inte beslutade ännu och kan komma att ändras.

Vi arbetar nära våra kollegor i Storbritannien för att hjälpa våra kunder att analysera hur de nya reglerna kommer att tillämpas på respektive existerande struktur. Vi rekommenderar att de som omfattas av reglerna kontaktar sina rådgivare omgående för att få hjälp framåt.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss