Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över de snåriga reglerna kring avdrag för forskning- och utveckling (FoU). Bland annat kan det bli tydligare när mjukvaruutveckling omfattas eller inte.

Utredningen ska även titta på hur befintliga skatteförmåner för utländska experter kan göras mer attraktiva.

Sedan 2014 är det möjligt för företag som bedriver kvalificerad FoU-verksamhet att yrka nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med kvalificerade FoU-uppgifter. Taket för nedsättningen har successivt höjts och den senaste höjningen träder ikraft den 1 juli 2023, då taket höjs till 1,5 miljoner kronor per månad och bolag. I direktiven till en ny utredning öppnar regeringen nu för att höja taket ytterligare.

De nuvarande reglerna har kritiserats för att vara svårtillämpade och höga krav ställs på företagens dokumentation för att styrka deras rätt till nedsättning. Nu ska en särskild utredare utvärdera hur reglerna om FoU-avdraget har fungerat över lag och se över några av problemområdena som pekats ut av kritiker och remissinstanser.

FoU-definitioner ses över

En punkt som ska analyseras närmare är definitionerna av forskning och utveckling i socialavgiftslagen, i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av reglerna samt göra det mer förutsebart om ett företag omfattas eller inte. Utredaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt om det finns behov av att tydliggöra definitionerna i förhållande till mjukvaruutveckling.

Förfarandet ses över

I dag görs yrkande om nedsättning av arbetsgivaravgifterna i arbetsgivardeklarationen varpå Skatteverket fattar beslut för respektive redovisningsperiod. Utredningen ska bedöma om ett nytt förfarande skulle kunna göra det lättare för företag att komma i fråga för FoU-avdraget, till exempel genom att införa ett separat ansökningsförfarande. Utredningsdirektiven öppnar även för att någon annan myndighet utöver Skatteverket ska vara en del av handläggningen inom ett sådant förfarande.

Gynnsammare expertskatteregler

Det finns i dag möjlighet att ansöka hos Forskarskattenämnden om förmånlig inkomstbeskattning för utländska experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner, så kallad expertskatt. Regeringen vill nu försäkra att expertskatten är konkurrenskraftig i internationell jämförelse.

Utredaren ska utvärdera expertskattereglerna och särskilt titta på omfattningen av skatteförmånen. En fråga är om expertskatt ska kunna beviljas för längre tidsperioder. Vidare ska analyseras om en större andel av experternas löner ska göras skattefri. Krav som ställs på att experten inte har svenskt medborgarskap och om längden på den tänkta vistelsetiden i Sverige ska också ses över.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025. 

Läs mer
Kommittédirektiv 2023:81: Skatteregler som gynnar forskning och utveckling – en översyn av  FoU-avdraget och expertskattereglerna (PDF 246 KB)

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.