Svenska jämkningsregler inte förenliga med EU-rätten

Svenska jämkningsregler inte förenliga med EU-rätten

EU-domstolen har lämnat vägledning i ett avgörande som Högsta förvaltningsdomstolen hänskjutit till domstolen gällande tolkningen av våra svenska bestämmelser om jämkning i samband med överlåtelse av fastighet.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

EU-domstolens avgörande i mål C-787/18 Sögård Fastigheter AB

I det aktuella målet hade Skatteverket beslutat att ägaren av en fastighet var skyldig att betala tillbaka ingående moms som tidigare ägare gjort avdrag för. I det aktuella målet skulle jämkningen göras i samband med att nuvarande ägare skulle sälja fastigheten till privatpersoner, som inte skulle använda fastigheten i momspliktig verksamhet.

Domstolen konstaterar att syftet med bestämmelserna om justering av avdrag är en väsentlig förutsättning för att säkerställa att avdragen blir korrekta och beskattningen neutral. Det är därför inte förenligt med syftet med bestämmelserna att ålägga en köpare en betalningsskyldighet för en skatteskuld som grundas i en transaktion som köparen själv inte varit inblandad i.

Skatteverket hade argumenterat för att nuvarande ägare skulle få en ”omotiverad fördel” om denne inte behöver betala tillbaka ingående moms och att detta även är olämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Domstolen konstaterar som svar bl a att ägaren saknar rätt att göra avdrag för sådan ingående skatt som tidigare ägare helt eller delvis gjort avdrag för och godtar därmed inte argumentet om omotiverad fördel. Dessutom påpekar domstolen att det ankommer på medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att tillse att alla allmänna principer, däribland rättsprincipen, iakttas.

KPMG:s kommentar

I tidigare avgöranden (bl a Pactor Vastgoed BV C-622/11) har domstolen fastslagit att en skyldighet att justera eller återbetala tidigare avdragen ingående moms inte kan åläggas någon annan än den person som har gjort avdraget. Skatteverket hävdade att omständigheterna i Pactor-målet skiljde sig från det aktuella fallet eftersom det skattebelopp som ska återbetalas av ägaren endast hänför sig till återstoden av den tioåriga justeringsperioden. Domskälen i Pactor-målet skulle, enligt Skatteverket, därmed inte vara tillämpliga.

Enligt vår bedömning får det nu anses klarlagt att de svenska reglerna för jämkningsförfarandet behöver ses över för att kunna tillämpas i enlighet med EU:s mervärdesskattedirektiv och nu gällande EU-praxis.

EU-domstolen besvarade dock inte frågan om utgången hade blivit annorlunda för det fall ägaren hade övertagit fastigheten genom en verksamhetsöverlåtelse. Denna fråga kommer dock såvitt vi förstår att bli föremål för Högsta förvaltningsdomstolens prövning.

I och med EU-domstolens avgörande finns skäl att analysera vilka konsekvenser avgörandet kan få för kommande och redan genomförda fastighetstransaktioner. Det finns en mängd frågor som nu uppkommer både när det gäller tillämpning men också när vi kan förvänta oss nya regler på området och från när dessa ska tillämpas. Övervägande kan också mot den bakgrunden behöva ske när det gäller hantering av jämkningshandlingar och jämkningar som genomförts eller förväntas genomföras där investeringar har skett av tidigare ägare till fastigheten.

Har du frågor om jämkning eller annan momshantering avseende fastigheter är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har specialistkunskaper och lång erfarenhet av momsfrågor inom fastighetsområdet och diskuterar gärna de frågor som är aktuella för just ert företag.

Läs mer
EU-domstolens dom den 26 november 2020 Skatteverket mot Sögård Fastigheter AB (C‑787/18)

 

Susann Lundström
Indirect Tax
+46 70 268 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se

Jerker Westerström
Indirect Tax
+46 73 327 24 22
jerker.westerstrom@kpmg.se

Martin Sandberg
Indirect Tax
+46 70 929 94 64
martin.sandberg@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.