Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation

Avdrag för förtäring vid representation

Skatteverket har kommit ut med ett ställningstagande avseende avdrag för förtäring vid representation.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har kommit ut med ett nytt ställningstagande avseende avdrag för förtäring vid representation. Nya regler avseende avdragsrätten inkomstskattemässigt trädde i kraft den 1 januari 2017. Detta innebär i korthet att den tidigare avdragsrätten inkomstskattemässigt för måltider såsom lunch, middag eller supé (90 kronor exkl. moms per person och tillfälle) har tagits bort. Istället medges avdrag för enklare förtäring som inte är en måltid och som är av mindre värde.

De nya reglerna från 1 januari ändrar dock inte möjligheten att göra avdrag för momsen på representationsmåltider. Avdrag får göras på underlag upp till 300 kr exkl. moms per person och tillfälle. För att lyfta momsen måste det dock fastställas att det är fråga om representation, se nedan.
 

Även fortsättningsvis får man inkomstskattemässigt göra avdrag för skäliga kringkostnader (exempelvis underhållning, teaterbiljetter och lokaler) med 180 kr exkl. moms per person och tillfälle vid extern/intern representation.

Belopp som får dras av för enklare förtäring

När reglerna infördes den 1 januari 2017 meddelade inte Skatteverket hur mycket avdraget för enklare förtäring skulle uppgå till. Nu har Skatteverket meddelat i ett ställningstagande att det anser att avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring inte får överstiga 60 kronor eller 60 kronor exkl. moms (när avdragsrätt för momsen saknas). Beloppet avser utgiften per person. Om utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring överstiger detta belopp, medges inte avdrag inkomstskattemässigt med något belopp. Momsen får dock lyftas på utgifter upp till 300 kr per person, det gäller även vid utgifter för enklare förtäring. Starköl, vin och sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka kan aldrig anses vara en sådan förfriskning eller annan förtäring som är avdragsgill.
 

Enklare förtäring är vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande (exempelvis frukt, enklare fralla, snacks, bulle). Skatteverket anser att det handlar om en måltid så snart det är fråga om en lagad rätt, dvs en tillredd och lagad varm eller kall maträtt. Exempelvis anses smörgåstårta eller landgång vara en måltid enligt Skatteverket då dessa är tillagade.
 

För att göra avdrag för momsen, skäliga kringkostnader och/eller enklare förtäring måste man även fortsättningsvis göra bedömningen avseende om måltiden/aktiviteten etc uppfyller kraven som ställs för att det ska anses vara representation.
 

Vad krävs för att rekvisiten för representation ska anses vara uppfyllda?

Det finns ingen bestämd skatterättslig definition av begreppet representation i lagstiftningen. Utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter och liknande.

Representation kan rikta sig antingen utåt mot företagets affärsförbindelser eller liknande (extern representation) eller mot företagets personal i form av till exempel personalvård eller personalfester (intern representation).
 

Vid bedömningen av vad som är ett skäligt belopp och vid bedömningen av om avdraget har omedelbart samband med verksamheten, bör ledning kunna hämtas i hittillsvarande praxis för avdrag vid representationsutgifter

Ett omedelbart samband med näringsverksamheten krävs

För att avdrag för representation eller liknande ska medges måste utgiften ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Kravet på omedelbart samband är avsett att markera att avdragsrätten inte omfattar kostnader för sällskapsliv av personlig natur.

Omedelbart samband anses föreligga när det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla en affärsförhandling. Det krävs vidare att tid-, person- och ortssamband är uppfyllda. Det innebär att representation i form av exempelvis en middag ska ingå som ett naturligt led i och i direkt anslutning till affärsförhandlingen. Det är de personer som deltog i affärsförhandlingen som även äter middagen tillsammans och det ska göras på en ort där någon av de förhandlande parterna bedriver sin verksamhet. Om alla dessa tre samband är uppfyllda är aktiviteten/middagen i ovan exempel att se som representation.

Även andra förhandlingar i och för verksamheten än rena förhandlingar om köp eller försäljning räknas i sammanhanget som affärsförhandlingar. Det kan vara fråga om förhandlingar med konsulter eller experter av olika slag eller förhandlingar om kollektivavtal eller likande. Om förhandlingarna slutar i ett avtal eller inte saknar betydelse för avdragsrätten.
 

Upprepad representation mot en och samma person eller grupp av personer kan tyda på att det finns inslag av personlig gästfrihet vilket utesluter avdrag. Motsvarande gäller representation i hemmet eller i samband med företagarens eller anställdas personliga högtidsdagar. Observera även risken för att representationen ska anses vara en muta.
 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om avdrag vid representation eller andra funderingar.


Kontakt
Marie Enander
marie.enander@kpmg.se

Vill du prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.