Den pågående 3:12-utredningen får ytterligare tilläggsdirektiv och längre tid på sig att slutredovisa uppdraget. Nu ska utredningen även se över hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra det lättare att behålla kompetens med hjälp av kvalificerade personaloptioner.

En översyn av beskattningsreglerna för andelsägare i fåmansföretag – mer kända som 3:12-reglerna – påbörjades av den förra regeringen. Sedan dess har utredningsuppdraget fått en delvis annan inriktning efter tilläggsdirektiv från regeringen (se tidigare TaxNews).  Nu får utredningen ytterligare en fråga på sitt bord: att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan justeras för att göra de särskilda lättnadsreglerna för s.k. kvalificerade personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens.  

Utöver att utredningen breddas får den också längre tid på sig att avsluta sitt arbete. Efter de nya tilläggsdirektiven ska uppdraget redovisas den 31 maj 2024.

Vill stärka entreprenörskap

Regeringens syfte med de nya tilläggsdirektiven är att främja entreprenörskap i Sverige genom att göra det lättare för fåmansföretag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Hur dagens 3:12-regler samspelar med den befintliga skattelättnaden för personaloptioner har kritiserats. Till följd av 3:12-regelverkets utformning, där utdelning och kapitalvinst från innehav i fåmansföretag fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital, kan skattelättnaden bli tillfällig snarare än permanent för en nyckelperson som genom kvalificerade personaloptioner förvärvar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag.

Frågan om behandlingen av sådana kvalificerade personaloptioner har väckts i omgångar. Utredningen som 2016 tog fram förslaget till dagens lättnadsregel för personaloptioner påtalade att 3:12-reglerna skulle behöva justeras för att lättnadsregeln skulle få fullt genomslag för fåmansföretag. Frågan behandlades 2017 av den dåvarande regeringen som avstod från att föreslå några sådana ändringar i 3:12-reglerna.

KPMG:s kommentar

Bristen i kopplingen mellan reglerna om kvalificerade personaloptioner och 3:12-reglerna har diskuterats under lång tid. Det är mycket positivt att regeringen nu tar ytterligare steg i att främja entreprenörskap och entreprenörsföretags möjlighet att attrahera och behålla nyckelpersoner genom att uppmärksamma frågan och behovet av en förändring. 3:12-utredningen har sedan tidigare ett uppdrag att analysera hur regelverket generellt kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera mer kring skattefrågor om incitamentsprogram, entreprenörsföretag och 3:12-reglerna. 

Den 14 september anordnar KPMG ett webinar om den senaste tidens utveckling på 3:12-området och den pågående 3:12-utredningen. Läs mer och anmäl dig här.

Läs mer:
Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, dir. 2023:128 (PDF 127 KB)

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.