Flexiblare regler om distansarbete och ändrad beskattning av pensioner väntar för gränspendlare i Öresundsregionen – troligtvis redan från och med nästa år. Sverige och Danmark har aviserat att de kommit överens om ändringar i Öresundsavtalet.
 

Öresundsavtalet från 2003 har stor betydelse för beskattningen av de nära 20 000 personer som varje år pendlar mellan Sverige och Danmark. Nu har de båda ländernas respektive regeringar kommit överens om att avtalet ska moderniseras på flera punkter.

Avsikten är att avtalet tekniskt ska färdigställas och undertecknas under året så att de nya reglerna kan träda i kraft 2025. Något avtalsutkast har emellertid ännu inte offentliggjorts.

Enligt information från det svenska finansdepartementet och danska skatteministeriet är avsikten med förändringarna bland annat att göra villkoren för att distansarbeta från hemmet mer flexibla för att fler personer enbart ska beskattas i anställningslandet. Hit hör också att det uppdaterade avtalet även ska omfatta offentliganställda och på så sätt göra beskattningen av privat- och offentliganställda mer likvärdig. 

För privatanställda är det enligt dagens avtal möjligt att under vissa förutsättningar enbart betala skatt i anställningslandet om den anställde arbetar minst 50 procent av arbetstiden i anställningslandet under en tremånadersperiod. Det talas nu om att den nuvarande tremånadersperioden ska utsträckas till 12 månader.

En annan ändring som är tänkt att genomföras avser skattskyldighet enligt Danmarks särskilda regler om beskattning av avkastning från tillgångarna i danska pensionsförsäkringar. Den som är bosatt i Sverige men är anställd och arbetar i Danmark betalar enligt nuvarande ordning inte sådan dansk avkastningsskatt. Det danska skatteministeriet skriver i ett faktablad (pdf) att skillnaden i beskattning beroende på bosättningsland kommer att tas bort i och med ändringarna i avtalet.

I avtalet ingår också vissa förändringar i den utjämningsmekanism som ska kompensera gränspendlarnas bosättningskommuner för att beskattningen av arbetsinkomsterna sker i anställningslandet. 

KPMG:s kommentar

Arbetslivet har utvecklats och förändrats sedan 2003, då avtalet tecknades. I dag arbetar långt fler från bostaden eller annan ort. Den aviserade anpassningen mot ökad flexibilitet och de förenklingar som aviseras är välkomna. KPMG kommer följa händelseutvecklingen. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss