Den danska regeringen meddelade nyligen tillägg till de danska internprissättningsreglerna. Ändringarna kompletterar den sedan tidigare gällande lagstiftningen och ska tillämpas från och med det finansiella året 2021.

Tilläggen avser följande:

  • Internprissättningsdokumentation måste inlämnas till den danska skattemyndigheten senast 60 dagar efter deadline för inkomstdeklarationen.
  • Ett undantag från att upprätta internprissättningsdokumentation har införts för företag som endast har koncerninterna transaktioner inom Danmark, d.v.s. företag som endast har danska inhemska transaktioner med närstående bolag behöver inte längre upprätta dokumentation eller skicka in denna till skattemyndigheten.
  • Jämförelsestudier (benchmarkstudier) kommer krävas i större utsträckning än tidigare vid analyser av transaktioners armlängdsmässighet.

Dokumentationsundantaget innebär inte att bolag med inhemska koncerninterna transaktioner även är undantagna från armlängdsprincipen, utan endast att företaget inte måste upprätta dokumentation av dess koncerninterna transaktioner. Att notera är att den danska skattemyndigheten kan efterfråga dokumentation från företaget i fråga vid en revision, varvid företaget måste tillhanda dokumentation inom angiven tid. Regeln gäller från 1 januari 2021.

Vad gäller det uppdaterade kravet för benchmarkstudier anger regelverket ett krav på att benchmarkstudier måste upprättas för transaktioner där prissättningens armlängdsmässighet på ett ändamålsenligt sätt kan verifieras genom en benchmarkstudie, till exempel för transaktioner där Transactional Net Margin Method (TNMM) tillämpas. Benchmarkstudier måste från och med finansiella året 2022 lämnas in tillsammans med ett företags interprissättningsdokumentation.

Vid det fall ett företag inte lämnar in sin dokumentation i tid eller då dokumentationen är bristfällig, exempelvis att benchmarkstudie saknas i de fall det krävs, kan en straffavgift tillämpas om DKK 250 000 per företag och år tillsammans med en potentiell justering av den beskattningsbara inkomsten med 10%.

KPMG:s kommentar

Danmarks internprissättningsregler har med ovan tillägg ytterligare blivit hårdare i samband med kravet på inlämnandet av dokumentationen. Det innebär att företag med verksamhet i Danmark kommer att behöva prioritera upprättande av internprissättningsdokumentation för att den ska kunna lämnas in i tid till den danska skattemyndigheten. I praktiken innebär ändringarna inte stora skillnader avseende innehållet från tidigare praxis där den danska skattemyndigheten bland annat gett uttryck för att benchmarkstudier är av stor vikt vid jämförelseanalyser. Lagstiftningen ger dock i sin ändrade lydelse skattemyndigheten större utrymme att tillämpa straffavgifter och klarare riktlinjer för skattebetalaren.

Danmark är ett av de länder som nyligen har stramat åt sina regler avseende internprissättningsdokumentation. Italien är ett annat land som nyligen har infört mycket mer strikta krav både avseende språk och påföljder vid bristfällig internprissättningsdokumentation. Det är vår förväntan att fler länder kommer att följa efter och öka kraven avseende internprissättning för att öka efterlevnaden av armlängdsprincipen och dokumentationskraven. 

Välkommen att höra av er om ni har några frågor.

Karolina Viberg
Transfer Pricing
+46 70 876 25 51
karolina.viberg@kpmg.se

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss