• 1000

Finansdepartementet publicerade den 22 januari en promemoria där förändringar av reglerna om avdrag för tidigare års underskott föreslås. Förslaget som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 innebär i korthet följande:

  • Den s.k. beloppsspärren, vilken utifrån en kvot av utgiften för att förvärva ett underskottsföretag bestämmer hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring, ändras på så vis att underskott kommer att bortfalla till den del de överstiger 300 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet. I dagsläget bortfaller underskott till den del de överstiger 200 procent av utgiften. En direkt innebörd av förslaget är således att större underskott än tidigare kommer att få behållas efter en ägarförändring. Förslaget är en anpassning till det faktum att bolagsskattesatsen, sedan beloppsspärren infördes, i omgångar har sänkts från 28 procent till 20,6 procent.
  • Det införs en undantagsregel innebärandes att beloppsspärren inte ska träda in när en fysisk person (samt vissa andra subjekt) får ett direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag, om personen redan före ägarförändringen indirekt hade ett bestämmande inflytande. Förslaget innebär att beloppsspärren inte ska tillämpas vid omstruktureringar inom s.k. oäkta koncerner.
  • Den s.k. flockregeln förenklas. Regeln innebär i dagsläget förenklat att beloppsspärren tillämpas när ett antal sinsemellan oberoende fysiska personer, under en period av fem beskattningsår, var för sig förvärvar andelar med minst 5 procent av samtliga röster i ett underskottsföretag och dels tillsammans har förvärvat andelar med mer än 50 procent av samtliga röster. Enligt förslaget gäller bl.a. att detta ska justeras så att det krävs att en enskild har förvärvat andelar som representerar minst 20 procent av samtliga röster i underskottsföretaget samt att perioden som förvärven ska ha skett inom förkortas till högst tre beskattningsår. Det föreslås också att bestämmelsen ska utvidgas så att den gäller även vid indirekta förvärv av ett underskottsföretag. 
  • Bestämmelsen om hur kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört en ägarförändring i situationer då förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde justeras så att den även avser kapitaltillskott som lämnats till ett företag som ingår i samma koncern som underskottsföretaget. Förslaget innebär en återanpassning till hur bestämmelsen tillämpades före 2017.

KPMG:s kommentar

Förslaget om att underskott kommer att träffas av beloppsspärren till den del de överstiger 300 procent (till skillnad från 200 procent idag) av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet innebär att underskott, utifrån reglerna om begränsning av tidigare års underskott, värderas till ett belopp som närmare överensstämmer med vad värdet av ett underskott ansågs uppgå till när beloppsspärren infördes.

Vad gäller förslaget om att beloppsspärren inte ska träda in vid förändrat ägande inom en oäkta koncern så ligger det i linje med hur den aktuella bestämmelsen, enligt Skatteverkets rättsliga vägledning, ska tillämpas redan idag. Vi anser ändå att det är välkommet att detta tydliggörs genom ett uttalat undantag direkt i lagtexten.

Även förslaget om att förenkla flockregeln är enligt vår uppfattning välkommet. Flockregeln är i dess nuvarande form komplicerad och svårtillämpad och det är i många situationer inte enkelt att överblicka när eller om regeln kan bli tillämplig. Om förslaget går igenom kommer det sannolikt att innebära en lättnad för flertalet företag vad avser möjligheten att identifiera huruvida beloppsspärren kan bli tillämplig p.g.a. att en grupp fysiska personer tillsammans förvärvat det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Läs mer 
English summary of the article
Promemoria (Fi2024/00136): Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott (pdf, 464 kB)

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Filip Åvall

Filip Åvall
Skatterådgivare 
KPMG i Sverige
+46 70 929 95 91
filip.avall@kpmg.se

Kontakta oss