Principiella och betydande förändringar av den skattemässiga inkomstallokeringen inom stora multinationella koncerner föreslås inom BEPS 2.0 Pillar One. Nu har OECD publicerat ett utkast med detaljerade modellregler om hur allokeringen ska gå till.

 

I höstas presenterade samarbetsorganen OECD och G20 en överenskommelse mellan 137 medlemsländer om en tvåpelarlösning för att hantera de utmaningar digitaliseringen av ekonomin innebär för det internationella skattesystemet: BEPS 2.0 – Pillar One och Pillar Two.

Inom de respektive pelarna ryms flera olika åtgärdspaket. En av åtgärderna inom Pillar One går under beteckningen Amount A. Åtgärden syftar till att stora multinationella koncerner ska bli skattskyldiga i de jurisdiktioner där koncernernas varor och tjänster faktiskt konsumeras, de så kallade slutmarknaderna. 

Den ursprungliga tanken var beskattning av digitala tjänster till konsumenter men detta synsätt har successivt breddats till att omfatta försäljning av både varor och tjänster till inte bara konsumenter utan även andra. 

Nu har OECD tagit ytterligare ett steg mot att genomföra åtgärden genom att publicera ett utkast till modellregler för Amount A.

Ta del av modellreglerna här: OECD:s utkast till modellregler för Pillar One

Ska underlätta implementering

Modellreglerna är detaljerade och konkretiserar överenskommelsen om åtgärderna i tvåpelarlösningen. Tanken är att modellreglerna ska fungera som en mall för implementeringen av åtgärderna bland annat i medlemsländerna. 

Utkastet ligger nu ute för en öppen remissrunda (public consultation) fram till och med den 18 februari i år. I samband med publiceringen av utkastet meddelade OECD också att man avser att återkomma med ett motsvarande utkast kring åtgärden Amount B i Pillar One i mitten av 2022.

Transaktioner kategoriseras

Pillar One och Amount A-reglerna, som det nya utkastet avser, är inledningsvis tänkta att träffa koncerner med en årlig omsättning som på global nivå överstiger 20 miljarder euro och dessutom uppfyller vissa lönsamhetskrav. Redan inom några år är avsikten att gränsnivåerna ska utvärderas och det är inte alls osannolikt att dessa kan komma att sänkas. 

För det första introduceras en materialitetströskel, ett så kallat Nexus test, som sätter en lägstanivå för hur stora intäkter som måste vara hänförliga till en jurisdiktion för att ett företag ska bli skattskyldigt där. Två olika tröskelvärden föreslås beroende på storleken av BNP i det land där slutmarknaden för varorna eller tjänsterna finns: 250 000 euro för små länder och 1 000 000 euro för stora länder.

För det andra innehåller utkastet bestämmelser om hur man ska bestämma vilket land intäkter är hänförliga till utifrån olika typer av transaktioner. I förslaget ingår en utförlig lista med olika typer av kategorier av transaktioner och metoder för kategorisering. 

Reglerna kommer att implementeras genom en multilateral konvention som ska signeras mitten av 2022 och avsikten är att regelverket ska vara på plats och kunna tillämpas från 2023.

KPMG:s kommentar

Vi kan konstatera att OECD fortsätter med ett högt tempo vad gäller Pillar One och Pillar Two där intresserade ska komma med synpunkter på förslaget innan den 18 februari. Så korta ledtider väcker naturligtvis frågor om kvalitet m m. 

Förslaget kommer i dess nuvarande form träffa ca 100 multinationella koncerner. Ett flertal av dessa torde ha försäljning i Sverige, vilket kan medföra och påverka beskattningen i Sverige. Till detta ska läggas det faktum att på sikt kan gränsen sänkas och då kan flera svenska koncerner komma att helt omfattas av regelverket.

Även om OECD-länderna kommit överens om förslaget återstår den interna politiska processen i de enskilda länderna för att implementera Pillar One och Pillar Two. Vissa länder ställer som krav att båda systemen implementeras eftersom skilda länder kan vara vinnare eller förlorare på respektive system. Här har de stora ländernas inställning stor betydelse för om och när det nya systemet kan vara på plats. Även om det finns politisk vilja i exempelvis USA att implementera systemet krävs att en politisk majoritet ställer sig bakom presidenten i frågan.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.