Stadigvarande vistelse i Sverige

Stadigvarande vistelse i Sverige

Frågan om vad som utgör stadigvarande vistelse i Sverige har prövats av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen vid flera tillfällen de senaste åren. Nu har HFD meddelat ytterligare två domar.

1000

Kontakt

Ann-Sofie Barnevik

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Frågan om vilken tid och omfattning som innebär stadigvarande vistelse i Sverige har prövats av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vid flera tillfällen de senaste åren. Nu har HFD meddelat ytterligare två domar.

En person som flyttar från Sverige för att bosätta sig utomlands kan förbli obegränsat skattskyldig i Sverige på två grunder. Enligt skattelagstiftningen är – förutom de som är bosatta i Sverige – den som stadigvarande vistas här eller som har väsentlig anknytning hit skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet (obegränsat skattskyldig). Den som inte är obegränsat skattskyldig här är bara skattskyldig för vissa särskilt angivna inkomster (begränsat skattskyldig). Det kan exempelvis röra sig om svensk allmän pension och utdelning från svenska bolag.

Även om man saknar väsentlig anknytning till Sverige kan man således vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av Sverige-vistelsernas tid och omfattning, samt även vistelsernas regelbundenhet. En vanlig missuppfattning har varit att så länge som man vistas här mindre än 183 dagar så är man inte skattskyldig i Sverige. Rättspraxis visar dock att en person kan anses vistas stadigvarande i Sverige även om denne under ett år tillbringar betydligt färre dagar i Sverige än i utlandet; så litet som 111 övernattningar under ett år skulle kunna räcka.

I ett av de nu aktuella fallet, HFD mål nr 236-19, ska en person vistas i Sverige fyra sommarmånader plus några oregelbundna besök om sammanlagt högst tre veckor. Enbart de fyra månaderna räcker inte, men om man också beaktar övriga besök anser HFD att vistelsen är av sådan omfattning att den ska anses vara stadigvarande.

Samma dag prövade HFD ett liknande fall, HFD mål nr 2659-19, där en person ska vistas i Sverige tre månader på sommaren, tre veckor kring påsk samt oregelbundna besök om sammanlagt högst två veckor. I det fallet anser HFD inte att vistelsen är tillräckligt omfattande för att vara stadigvarande.

I inget av fallen prövades om personerna hade någon väsentlig anknytning till Sverige. Förutom vistelsernas tid, omfattning och regelbundenhet måste dessutom all kvarvarande anknytning till Sverige beaktas i samband med en utflyttning för att kunna avgöra om man blir begränsat eller obegränsat skattskyldig.

Även om domarna kan tyckas klargörande går det inte att utesluta att utfallet hade blivit annorlunda med samma antal vistelsedagar men ett annat vistelsemönster, exempelvis mer regelbundna och frekventa vistelser. Det går således inte att enbart se till totala antalet dagar. Varje enskilt fall måste bedömas för sig, och frågan om stadigvarande vistelse fortsätter att vara aktuell.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om hur dessa domar kan få betydelse för just er.

Ann-Sofie Barnevik
+46 31 61 49 51
ann-sofie.barnevik@kpmg.se

Johan Sander
+43 8 723 92 72 
johan.sander@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.