Regeringen föreslår att ansökningar om visering från familjemedlemmar till EES-medborgare ska handläggas avgiftsfritt och skyndsamt oavsett vad syftet med vistelsen i Sverige är. I dagsläget krävs det att EES-medborgaren har en så kallad verkningsfull vistelse i Sverige för att viseringen ska handläggas enligt snabbspåret. Med en verkningsfull vistelse avses att EES-medborgaren bor eller avser att bosätta sig i Sverige under former som är gynnsamma för att utveckla eller befästa ett familjeliv. Regeringen föreslår att kravet på verkningsfull vistelse tas bort från och med den 1 maj 2023.

Sverige har sedan tidigare ett snabbspår för hantering av viseringsansökningar från familjemedlemmar till EES-medborgare. Innebörden av snabbspåret är att ansökan ska behandlas skyndsamt och kostnadsfritt. Rätten till en sådan prövning följer av artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG. Migrationsöverdomstolen meddelade i MIG 2018:9 att viseringsansökningar för familjemedlemmar till EES-medborgare ska handläggas inom snabbspåret endast om EES-medborgaren har en verkningsfull vistelse i Sverige. EU-kommissionen har tagit emot klagomål kring detta och påtalat att Sverige har utarbetat en praxis som ställer högre krav för att en ansökan ska behandlas inom snabbspåret än vad som framgår av direktivet. Det avser framför allt turistviseringar vilka har behandlats utanför det avgiftsfria snabbspåret.

Regeringen föreslår nu att lydelsen i 3 kap. 11§ utlänningsförordningen ändras så att det uttryckligen framgår att det inte krävs att EES-medborgaren har en verkningsfull vistelse i Sverige. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

KPMG:s kommentar

Den utvidgade möjligheten att få sin viseringsansökan prövad enligt det avgiftsfria snabbspåret innebär att det blir lättare för EES-medborgare att vistas i Sverige tillsammans med sina familjemedlemmar, oavsett var de kommer från.

Förslaget gör det lättare för denna grupp att utnyttja den fria rörligheten inom EU för att besöka Sverige vilket underlättar för internationell rörlighet.

Vidare innebär en ökad möjlighet till kortare besök att det blir enklare för personal som flyttar tillsammans med sina familjer att besöka Sverige inför en internationell flytt.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss