Under måndagseftermiddagen denna vecka publicerade OECD sin vägledning för tolkning av modellreglerna i form av kommentarer och exempel. Vägledningen var ett efterlängtat tillskott som förhoppningsvis kommer klargöra en hel del frågetecken.

I vintras publicerade OECD modellregler (PDF) för en global beskattning, de s k GloBE-reglerna inom Pillar Two (se tidigare TaxNews). Nu har OECD publicerat en detaljerad teknisk vägledning i form av kommentarer och exempel.

Kortfattat utgör Pillar Two en del av OECD:s tvåpelarlösning för att hantera de utmaningar som uppstått till följd av den ökade digitaliseringen. Regelverket avser att införa en global minimibeskattning om 15% för multinationella koncerner med en konsoliderad global inkomst om minst 750 miljoner euro.

Enligt OECD:s pressmeddelande ämnar kommentarerna (PDF) ge multinationella koncerner och skatteförvaltningar en detaljerad och teknisk vägledning för hur modellreglerna ska tolkas och tillämpas. Därtill avser kommentarerna bland annat klargöra innebörden av vissa termer samt främja en gemensam och konsekvent tolkning av modellreglerna. Vidare publicerade OECD även exempel (PDF) som ska illustrera tillämpningen av GloBE-reglerna. Exemplen är endast för illustrativt syfte och är inte en del av kommentarerna. Ytterligare exempel kan komma att utvecklas och publiceras för att illustrera tillämpningen av samma eller andra aspekter av GloBE-reglerna och förklaringarna i kommentarerna.

I kommentarerna utvecklas bl a hur koordinationen ska ske under s k common approach med särskilt fokus på valutaomräkningen, då GloBE-reglerna utgår från euron. För att undvika skillnader i tillämpningen jurisdiktioner emellan rekommenderas det att de implementerade GloBE-reglerna i jurisdiktionernas lagstiftning också använder euro som valuta. Om lokal valuta istället används föredrar OECD att jurisdiktionerna använder en konsekvent metod för att omvandla den lokala valutan. OECD utvecklar även hur jurisdiktioner ska hantera skillnaderna av tröskelvärden som ett resultat av växelkursförändring i den lokala valutan.

I kommenterarna återfinns även ett flertal efterlängtade förtydliganden, exempelvis ytterligare definitioner av excluded entities och vilka effekter dessa entities får under GloBE-reglerna.

Ytterligare ett välkomnat förtydligande i OECD:s exempel är hur top-down approachen och split-ownership-regeln ska appliceras i praktiken.

En viktig del i regelverket är de s k safe harbour-reglerna. Kommentarerna eller exemplen innehåller dock inga sådana regler i dagsläget utan dessa förväntas utvecklas i samband med genomföranderamverket.

Vad är nästa steg?

Nästa steg för OECD är att utveckla ett genomföranderamverk av GloBE-reglerna i syfte att underlätta för skatteförvaltningar vid implementeringen och administrationen av det nya regelverket. I ett första steg söker OECD synpunkter från allmänheten avseende de frågor som bör tas upp i genomföranderamverket genom en öppen remissrunda (s k ”public consultation”). Deadline för att inkomma med kommentarer är den 11 april 2022. Därefter planerar OECD att hålla ett virtuellt offentligt samrådsmöte i slutet av april.

Det franska EU-ordförandeskapet förväntades presentera ett kompromissförslag avseende EU-direktivet för en global minimibeskattning på Ecofin-mötet, men detta sköts på. I sin egenskap av ordförande uttalade Frankrike dock att transperioden kan komma att skjutas på till den 31 december 2023, vilket skulle innebära att länderna får hela 2023 på sig att implementera direktivet. Det återstår att se om medlemsländerna kan nå en överenskommelse om direktivet till nästa Ecofin-möte den 5 april.

KPMG:s kommentar

Även om vägledningen var ett efterlängtat tillskott återstår en hel del arbete med att enas om safe harbour-regler och att utforma ett genomföranderamverk för hur GloBE-reglerna ska kunna implementeras i länderna. Därtill väntar ett omfattande arbete för företag och skatteadministrationer att tillämpa reglerna i praktiken. Även om tillämpningen av reglerna kan komma att skjutas till 2024 är det en stor fördel att redan idag analysera, inte bara hur reglerna kan komma att påverka koncernen utan även, hur nuvarande administrativa system kan nyttjas för att få fram relevant information till beräkning av GloBE-inkomst m m.

Ytterligare svårigheter ligger i att finna en lösning på hur de amerikanska GILTI-reglerna och GloBE-reglerna ska kunna samexistera. Även på EU-nivå återfinns svårigheter i form av kravet från vissa medlemsländer på att implementeringen av Pillar One och Pillar Two ska göras samtidigt.

KPMG fortsätter att analysera innehållet i vägledningen och kommer att publicera mer detaljerade kommentarer i ett senare TaxNews.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.