Högsta förvaltningsdomstolen om reducerad fastighetsskatt på vindkraftverk – statligt stöd

Reducerad fastighetsskatt på vindkraftverk

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål rörande fastighetsskatt på elproduktionsenheter och det undantag gällande vindkraftverk som innebär att dessa är föremål för lägre fastighetsskatt.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande fastighetsskatt på elproduktionsenheter och det undantag gällande vindkraftverk som innebär att dessa är föremål för lägre fastighetsskatt.

Enligt EU-rätten gäller som huvudregel att allt statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är oförenligt med den inre marknaden om det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. En nedsättning av en skatt kan vara ett sådant statligt stöd. En åtgärd som innebär att det lämnas stöd kan dock i vissa fall vara tillåten. Om det totala stödet till ett företag inte överstiger 200 000 euro under en period av tre beskattningsår, anses stödet i regel vara av mindre betydelse och är tillåtet att lämna. Stöd av mindre betydelse är även undantaget från kravet på anmälan.

Frågan i målet är om fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för taxeringsenheter med vindkraftverk om en tillämpning av den för vindkraftverk särskilda skattesatsen om 0,2 procent leder till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Kammarrätten i Stockholm ansåg att de bestämmelser som införts om detta i lagen om statlig fastighetsskatt inte ger stöd för att fastighetsskatt för elproduktionsenheter med vindkraftverk i vissa fall ska tas ut med annan skattesats än 0,2 procent. Den lägre skattesatsen utgjorde enligt kammarrätten inte heller ett statligt stöd. Därmed fanns det inte fog för att ta ut mer än 0,2 procent. HFD håller emellertid inte med kammarrätten utan finner att det lägre skatteuttaget inte kan tillämpas när detta skulle innebära att gränserna för statsstöd av mindre betydelse överskrids (dvs om det totala stödet till ett företag överstiger 200 000 euro under en period av tre beskattningsår).

HFD konstaterar avslutningsvis att fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet avseende de i målet prövade taxeringsenheterna och att Skatteverkets överklagande ska bifallas.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur domen kan få betydelse för just er.

Caroline Väljemark
+46 76 863 99 39
caroline.valjemark@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.