Ny policy note gällande den digitala ekonomin från OECD

Ny policy note gällande den digitala ekonomin från OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har publicerat en så kallad ”policy note” gällande den digitala ekonomin som ett led i arbetet med BEPS Action 1.

1000
Maria Andersson

Partner, Transfer pricing

KPMG i Sverige

E-post

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har publicerat en så kallad ”policy note” gällande den digitala ekonomin som ett led i arbetet med BEPS Action 1 (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy).

Ramverksdiskussionerna inriktas på två centrala s k pelare, som har identifierats som en potentiell grund för en multilateral lösning för beskattning av digitaliserade verksamheter. Den första pelaren har diskuterats under en tid medan den andra är relativt ny.

Den första pelaren behandlar förändringar i de internationella reglerna som delar upp rätten att beskatta inkomster av multinationella företag (MNE) mellan jurisdiktioner. Det skulle innefatta en omprövning av de så kallade ”nexus-reglerna” som avgör om en MNE har en skattemässig koppling till en jurisdiktion (dvs var ett bolag har sin skatterättsliga hemvist). Detta kan resultera i rekommendationer som är mer långtgående än armlängdsprincipen. För närvarande har tre potentiella alternativ presenterats baserat på unilaterala förslag i UK, USA och Indien (detta förslag stödjs även av flera andra länder). Förslagen lägger olika vikt vid användare, marknadsrelaterade immateriella tillgångar och ekonomisk närvaro. Denna pelare kommer också att undersöka möjligheten att ändra tröskeln för när ett fast driftställe uppstår och vad som utgör ett fast driftställe genom att introducera ett nytt begrepp som har med betydande digital närvaro att göra (”significant digital presence”).

Den andra pelaren är fokuserad på BEPS-relaterade överväganden för att stärka möjligheter för en jurisdiktion att beskatta vinster där den andra jurisdiktionen, som har beskattningsrätt, tillämpar en låg skattesats. Syftet med denna del är att fortsätta arbetet med att förhindra att koncerner flyttar vinster till lågbeskattade länder (eller där ingen skatt alls tas ut) genom att införa två regler som är kopplade till varandra. Den ena innebär att införa en minimiskatteregel i betalningsmottagarens jurisdiktioner och den andra innebär en skatt på betalningar som eroderar skattebasen i det betalande landet.

OECD kommer inom kort att publicera ett dokument som går in på dessa två pelare mer i detalj och efter att synpunkter har mottagits kommer organet i maj att godkänna ett detaljerat arbetsprogram och rapportera till G20-ländernas finansministrar i juni. Därefter förväntas den slutliga lösningen presenteras under 2020.

Det kan konstateras att det inte råder konsensus i de fundamentala frågorna och att flertalet förslag för tillfället beaktas. Vidare skulle artikel 9 i dubbelbeskattningsavtalen behöva uppdateras för att något av de nuvarande förslagen skulle kunna implementeras. Detta skulle kanske kunna införas via exempelvis tillägg till den multilaterala konventionen (MLI) så att MLI även skulle omfatta Action 1.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note (PDF 316, 52 KB)

Kontakt
Maria Andersson
+46 8 723 96 12
maria.andersson@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.