Högsta förvaltningsdomstolen utökar möjligheten till direktavdrag för standardhöjande åtgärder?

HFD om direktavdrag för standardhöjande åtgärder.

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt huruvida utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad ska få dras av i sin helhet.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 4 juni 2019 en dom (pdf 146 kb) gällande fråga om direktavdrag eller inte för vissa nerlagda kostnader på fastighet.

Ett bolag hade upprustat sina hyresfastigheter och bl a bytt ut tvåglasfönster med träram mot treglasfönster med aluminiumbeklädd träram. Skatteverket ansåg att fönsterbytet medförde en standardhöjning i förhållande till byggnadens ursprungliga skick och medgav inte direktavdrag för den del av anskaffningsutgiften som motsvarade standardhöjningen. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje. Bolaget överklagade till HFD.

HFD redogjorde först för sin praxis och konstaterade att avdrag för reparation och underhåll under vissa förhållanden kan begränsas om åtgärden medfört en förbättring. Därefter uttalade HFD att det är naturligt att när en fastighetsägare utför arbeten på en byggnad så sker detta i regel med sådan teknik och med sådant material som är vanligt förekommande på marknaden och därmed lättillgängligt.

Vidare anförde HFD följande: ”För att ett omedelbart avdrag ska begränsas med hänvisning till att en åtgärd har medfört en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick måste det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening framgå att det rör sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd.”

Om förbättringen är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området är det enligt HFD inte en sådan åtgärd som till viss del ska ses som en förbättring. Ifrågavarande fönsterbyte ansågs vara betingat av den allmänna tekniska utvecklingen och därför medgavs bolaget omedelbart avdrag i sin helhet för kostnaderna såsom en utgift för reparation och underhåll. Mot denna bakgrund saknades också anledning att pröva om åtgärden även hade kvalificerat sig för direktavdrag enligt det s k utvidgade reparationsbegreppet.

KPMG:s kommentar

Vi tycker att domen är välformulerad och det är positivt att det nu är klarlagt att upprustningsåtgärder som innebär en viss förbättring som följer av den allmänna tekniska utvecklingen kan utgöra sådana reparationsåtgärder som medger direktavdrag skattemässigt. Vi vet att i många fall har avdrag för bl a fönsterbyten inte yrkats eller efter granskning av Skatteverket inte medgetts i sin helhet. Eftersom domen inte bara påverkar beskattningen för innevarande och framtida år utan även tidigare år kan det därför vara värt att se över deklarationerna för tidigare år och eventuellt begära omprövning. Detta är extra intressant nu när bolagsskattesatsen är sänkt. Samtidigt finns det alltjämt åtgärder som ska delas upp i en omedelbart avdragsgill del och en förbättrande del. Detta är svåra gränsdragningsfrågor som vi också kan hjälpa till med att besvara. Kontakta oss gärna för en vidare diskussion.
 

Carl Gudesjö
+46 73 327 23 73
carl.gudesjo@kpmg.se

Peter Nilsson
+46 76 876 95 27
peter.nilsson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.