OECD:s fortsatta arbete för en gemensam lösning gällande digital beskattning

OECD om gemensam lösning för digital beskattning

OECD föreslår att förslaget om digital beskattning ska implementeras genom ett multilateralt instrument. Det slutliga förslaget presenteras i november 2020.

1000

Kontakt

Åsa Edesten

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) arbete med att ta fram ett koncensusbaserat förslag för digital beskattning. OECD publicerade i oktober 2019 ett rådfrågande dokument avseende den första av två pelare innehållande ett förslag om att införa ett s k Nexus med syfte att allokera del av beskattningsrätten till det land där ”konsumenten” är belägen, oberoende av fysisk närvaro.

Förslaget presenterar införandet av

  1. ett Nexus som erkänner beskattningsrätt för de länder där konsumenter finns men etablering saknas, 
  2. fördelning av koncernens residualvinst / förlust, 
  3. safe harbour – vinst till distributörer, 
  4. övrig verksamhet kan komma att beskattas i enlighet med armlängdsprincipen, dvs verksamhet som inte riktar sig mot ”konsumenter”

OECD höll i fredags en webcast och publicerade ett ställningstagande som bekräftar att samtliga 137 länder som ingår i ”Inclusive Framework” står bakom att utveckla ett förslag för digital beskattning med utgångspunkt från det rådgivande förslaget. OECD kommer nu att arbeta vidare med tekniska detaljer av förslaget inför nästa möte med Inclusive Framework i början av juli. Det slutliga förslaget presenteras i november 2020.

Av webcasten framgår att länderna nu är överens om ett bredare scope för Nexus bestående av Automated digital service (t ex sökmotorer, sociala media plattformar, online spel) respektive Consumer-facing businesses (digital försäljning av varor och tjänster till individer). Det är endast multinationella bolag med större omsättning (förslaget anger 750 MEUR) som kommer att omfattas. För bolag som säljer både till individer och till bolag eller som har verksamhet som endast delvis faller inom scope, behöver segregering göras mellan försäljning till respektive kundkategori eftersom B2B är undantaget från förslaget. Även gruvindustrin, finanssektorn samt flyg och fartyg inom internationell trafik är undantagna från förslaget.

OECD framhåller vikten av att utforma ett förslag som inte medför betungande administration för bolagen. Förslaget bör även hantera risken för dubbelbeskattning eftersom den totala vinsten redan är fördelad mellan bolag enligt armlängdsprincipen varför fördelning av residualvinst / förlust överlappar befintlig vinstallokering. På liknande sätt förväntas förslaget innehålla principer för förenklad tvistelösning och även förhandsbesked lyfts fram som en tänkbar lösning.

OECD förväntar sig att samtliga länder inom Inclusive Framework kommer att implementera de nya reglerna och samtidigt undanröja nationella regler för digital beskattning. Det förutsätter att alla länder implementerar de nya reglerna genom ett multilateralt instrument samt genom nationell lagstiftning.

Det framgår också att de av USA föreslagna safe harbour reglerna ska beaktas vid implementering av de nya reglerna, dock inte förrän ramverket för digital beskattning har utvecklats. USA:s förslag går ut på att bolag ska kunna välja mellan armlängdsprincipen och digital beskattning.

KPMG:s kommentarer

Som nämnts ovan föreslår OECD att förslaget om digital beskattning ska implementeras genom ett multilateralt instrument. Vår erfarenhet av det multilaterala instrument som införts för BEPS relaterade skatteavtalslösningar, är att hantering av skatteavtal är komplicerat som en följd av att länder valt olika alternativa lösningar, olika tidpunkter för implementering och olika urval av avtalsländer. Det multilaterala instrumentet för digital beskattning behöver vara enklare att implementera för att inte riskera att vissa länder anser att syftet inte är uppnått och därför väljer att behålla nationella regler.

USA:s förslag om en möjlighet för bolagen att välja mellan armlängdsprincipen och digital beskattning, synes vara en politiskt känslig fråga som potentiellt kan vara ett hinder för att uppnå konsensus om det fortsatta arbetet. Att frågan skjuts på till implementeringsfasen är sannolikt med syfte att inte störa det fortsatta arbetet med de tekniska delarna av förslaget. Pascal Saint-Amant (Director OECD Centre for Tax Policy and Administration) uttalade dock under en presskonferens att han inte såg det troligt att Inclusive Framework kommer att implementera safe harbour reglerna.

Det är tydligt att för OECD och G20 länderna är det nödvändigt att uppnå enighet om förslaget för att undvika handelskrig och ett snårigt regelverk bestående av nationella lösningar.

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om ovanstående eller om du har andra frågor om internprissättning.

Åsa Edesten
+46 72 394 64 64
asa.edesten@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.