BEPS 2.0 digitala ekonomin – Vad händer just nu?

BEPS 2.0 digitala ekonomin – Vad händer just nu?

Flertalet nya utmaningar följer av de förändringar som OECD planerar i det så kallade initiativet BEPS 2.0 om den digitala ekonomin. Förslagen är långtgående och kan, om de implementeras, få betydande inverkan på koncerners skattesituation och hantering.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

I detta TaxNews sammanfattar vi det senaste som hänt på området, särskilt det rådfrågande dokument som kom den 8 november, samt informerar om KPMG:s verktyg som hjälper koncerner att simulera hur de olika förslagen kan komma att slå för att möjliggöra planering för framtiden och utvärdera alternativen.

Som vi skrivit om i tidigare TaxNews har diskussionen rörande beskattningen av digitaliserade verksamheter varit inriktad på två s k pelare. Den första pelaren, som vi beskrivit i TaxNews nyligen, behandlar det internationella regelverk som fördelar beskattningsrätten av multinationella företags inkomster mellan länder (med förslag om ”user participation”, ”marketing intangibles” och ”significant economic presence”). Den andra pelaren utforskar möjligheten att stärka det ena landets rätt att beskatta en inkomst när det andra landet, som också har beskattningsrätt, inte utövar denna eller tillämpar en låg skattesats.

OECD har den 8 november publicerat ytterligare ett rådfrågande dokument avseende pelare två för att främja de internationella förhandlingarna kring beskattningen av den digitala ekonomin.

Rådfrågande dokument den 8 november gällande pelare två (GloBE)

Förslaget som nu är på remiss (även känt som Global Anti-Base Erosion, GloBE-förslaget) består av två huvuddelar: dels en ”income inclusion rule” vars syfte är att minimibeskatta bolag med låg- eller nollbeskattade inkomster, och dels en ”tax on base eroding payments” som ska neka avdrag för eller påtvinga skatt i källstaten tillsammans med andra nödvändiga ändringar i dubbelbeskattningsavtal för vissa låg- eller nollbeskattade betalningar.

Förslaget avser att gälla alla multinationella koncerner med låg- eller nollbeskattade inkomster oberoende av branschtillhörighet och sträcker sig således längre än att endast omfatta digitala verksamheter. 

Förslaget beskriver följande fyra regler:

  • ”Income inclusion” – beskattar inkomsten för en utländsk filial eller ett kontrollerat bolag om denna inkomst är föremål för beskattning till en effektiv skattesats som är lägre än en särskild miniminivå.
  • ”Undertaxed payments” – Nekar avdrag, eller påför källskatt, avseende betalningar till närstående/koncernbolag som inte är föremål för beskattning på inkomsten eller då skattesatsen är lägre än en särskild miniminivå.
  • ”Switch-over” – en regel som införs i skatteavtal och gör det möjligt för hemviststaten att byta från exemption till credit method när skattemässigt resultat hänförligt till ett fast driftställe eller fast egendom i utlandet är föremål för en effektiv skattesats som är lägre än en särskild miniminivå; och
  • ”Subject to tax” – kompletterar ovan nämnda ”undertaxed payment rule” genom att påföra källskatter och justera i vilken utsträckning skatteavtal kan förlitas på avseende inkomst när betalningen inte beskattas på en viss miniminivå.

Den faktiska procentsatsen för minimibeskattning kommer att fastställas efter att andra centrala delar av förslaget är fullt utvecklade. De delar som diskuteras är bl a fastställandet av skattebasen, i vilken utsträckning reglerna möjliggör blandning av låg- och högbeskattade inkomster samt behovet och utformningen av carve-outs och trösklar.

Förslaget söker interagera föreslagna åtgärder med befintlig internationell och nationell beskattningsrätt för att undvika risken för dubbelbeskattning, minimera administrationskostnader och uppnå ett proportionellt regelverk.

Kommentarer på förslaget ska skickas till OECD senast den 2 december 2019. Den 9 december 2019 kommer OECD även att hålla i en konferens där externa intressenter erbjuds lämna kommentarer på det pågående arbetet. OECD:s målsättning är fortsatt att nå en konsensusbaserad lösning och leverera en slutlig rapport i slutet av 2020.

KPMG:s kommentar

GloBE-förslaget innebär, precis som förslaget under första pelaren, ett väsentligt ingrepp i de rådande principerna för internationell beskattning. GloBE är dessutom mer långtgående eftersom det förväntas påverka alla bolag på den globala marknaden, inte enbart digitaliserade sådana. Förslaget är avsett att eliminera incitament för länder att attrahera eller skydda den egna skattebasen.

Det måste noteras att det finns en hel del regler i GloBE-förslaget som tangerar andra redan antagna bestämmelser i BEPS, till exempel BEPS Action 2 om hybrid missmatchning och BEPS Action 3 avseende CFC-regler. Där krävs således viss koordinering. Det finns också potential för överlappning mellan de olika delarna i GloBE-förslaget som måste lösas.

Även om det rådfrågande dokumentet inte rekommenderar en specifik minimiskattesats, är det intressant att notera att exemplen som ingår i dokumentet tillämpar en skattesats på 15%.

OECD avser att nå en konsensusbaserad lösning i slutet av 2020. Tidsplanen är optimistisk. En gemensam lösning som alla medlemsländer kan enas om kommer att kräva kompromisser. Det är fortfarande för tidigt att säga vilka krav på regelefterlevnad och administration förslaget kommer att innebära.

KPMG BEPS 2.0 Model

Med vårt nya verktyg – KPMG BEPS 2.0 Model – kan vi på ett effektivt sätt hjälpa koncerner att simulera och modellera hur de olika förslagen kan komma att slå.
Mer om detta verktyg kan ni läsa här.  

Läs mer
OECD Public consultation document: Secretariat invites public input on the Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal under Pillar Two (PDF 714 KB)

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om ovanstående eller om du har andra frågor om BEPS 2.0.

Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se

Wiktoria Matulaniec
+46 70 939 67 92
wiktoria.matulaniec@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.