OECD har publicerat ett rådfrågande förslag gällande den digitala ekonomin

OECD: Rådfrågande förslag gällande digitala ekonomin

OECD har publicerat ett förslag för att främja de internationella förhandlingarna kring beskattningen av den digitala ekonomin.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har den 9 oktober publicerat ett rådfrågande dokument för att främja de internationella förhandlingarna kring beskattningen av den digitala ekonomin.

Vi har tidigare i TaxNews skrivit att diskussionen rörande beskattningen av digitaliserade verksamheter har varit inriktad på två s k pelare. Den första pelaren, som det aktuella förslaget fokuserar på, behandlar det internationella regelverk som fördelar beskattningsrätten av multinationella företags (MNE) inkomster mellan jurisdiktioner. Den andra pelaren utforskar möjligheterna att stärka den ena jurisdiktionens rätt att beskatta en inkomst när den andra jurisdiktionen, som också har beskattningsrätt, tillämpar en låg skattesats.

Det nya förslaget (pdf) är en sammanslagning av de tre konkurrerande förslagen angående den första pelaren som varit på agendan, och genom att belysa vad förslagen har gemensamt söker man finna en långtidslösning som skulle innehålla följande kännetecken:

  • Tillämpningsområde, förslaget täcker verksamheter med en hög grad av digitalisering men går även längre än så genom att brett fokusera på konsumentinriktade verksamheter. Arbete med att definiera vilka verksamheter som omfattas kommer att fortsätta. 
  • Ny skattemässig hemvist, för bolag inom tillämpningsområdet skulle vad som avgör om en verksamhet har en skattemässig koppling till en jurisdiktion inte längre baseras på fysisk närvaro utan istället i huvudsak baseras på försäljning. Denna nya regel skulle ha landspecifika gränsvärden för att mindre ekonomier också ska gagnas.
  • Inkomstfördelning, en ny vinstallokeringsprincip införs för bolag inom tillämpningsområdet oavsett om bolagen har befintlig närvaro eller säljer via oberoende distributörer. Samtidigt bibehålls armlängdsprincipen och föreslås kompletteras med en schablonmässig metod för områdena där spänningarna inom det existerande systemet är som störst. Enligt förslaget omfattas endast residualvinster av den föreslagna vinstfördelningen.

Förslaget innehåller även en diskussion om fast avkastning för rutinmässig distribution, som skulle innebära en förenklingsmetod liknande den som används vid koncerninterna tjänster som har låg värdetillförsel.

Slutligen innefattar det framtida arbetet också utvecklingen av en effektiv tvistlösningsmekanism samt förebyggande åtgärder för såväl vinstallokeringen som övriga delar av förslaget.

Kommentarer på förslaget ska skickas till OECD senast den 12 november 2019. OECD:s målsättning är fortsatt att nå en konsensusbaserad lösning och leverera en slutlig rapport i slutet av 2020.

Det pågående arbetet presenteras i en rapport vid nästa möte för G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer som hålls i Washington DC den 17 och 18 oktober 2019.

KPMG:s kommentar

De föreslagna åtgärderna är mer långtgående än den nuvarande armlängdsprincipen och skulle påverka nästan alla skattebetalare med internationell försäljning om de antas. OECD framhåller att armlängdsprincipen fortfarande fungerar väl på standardbaserade transaktioner men att den nya metoden skulle tillämpas på mer komplexa scenarier.

OECD har satt ett ambitiöst mål att nå en gemensam lösning till 2020. Tidsplanen är optimistisk men nödvändig då flera länder redan har förslagit eller implementerat unilaterala åtgärder för att beskatta digitaliserade verksamheter. För att hitta en gemensam lösning som alla medlemsländer kan enas om kommer det att krävas kompromisser. Det är fortfarande för tidigt för att se vilka krav som kommer att ställas på administration och regelefterlevnad.

Läs mer
OECD Public consultation document: Secretariat Proposal for a "Unified Approach" under Pillar One (PDF 526 KB

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om ovanstående eller om du har andra frågor om internprissättning.

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.