OECD publicerar ett rådfrågande dokument gällande den digitala ekonomin

Rådfrågande dokument om den digitala ekonomin från OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) håller den 13 – 14 mars ett offentligt möte om de särskilda skatteutmaningar som den digitala ekonomin medför. Inför mötet har OECD i ett rådfrågande dokument presenterat flera lösningsförslag som allmänheten nu uppmanas att kommentera. Målsättningen är att OECD ska presentera en slutlig lösning i en rapport under 2020.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Vi har tidigare i TaxNews skrivit att diskussionen rörande beskattningen av digitaliserade verksamheter har varit inriktad på två s k pelare. Den första pelaren behandlar det internationella regelverk som fördelar beskattningsrätten av multinationella företags (MNE) inkomster mellan jurisdiktioner. Den andra pelaren utforskar möjligheterna att stärka den ena jurisdiktionens rätt att beskatta en inkomst när den andra jurisdiktionen, som också har beskattningsrätt, tillämpar en låg skattesats. OECD har nu publicerat ett dokument som i mer detalj går in på lösningsförslagen och uppmanat allmänheten att kommentera förslagen. De återges i korthet nedan.

Första pelaren

Inom ramen för den första pelaren diskuteras tre förslag som alla har samma övergripande mål att stärka beskattningsrätten för användar- och marknadsjurisdiktioner. Under nuvarande regelverk kan dessa jurisdiktioner inte beskatta företag om de inte har en fysisk närvaro inom jurisdiktionen. Det första förslaget (the ”user participation” proposal) utgår från det värde som en aktiv och engagerad användarbas skapar åt verksamheter med en hög grad av digitalisering såsom sociala medie-plattformar, sökmaskiner och webbaserade marknadsplatser. Det andra förslaget (the ”marketing intangibles” proposal) utgår från skapandet av marknadsrelaterade immateriella tillgångar i formen av t ex varumärken, kundlistor och kunddata. Det tredje förslaget (the ”significant economic presence” proposal) utgår från ett flertal faktorer som ska visa på en målmedveten och varaktig samverkan med jurisdiktionen via digital teknik eller andra automatiserade medel. Faktorerna är t ex närvaron av en användarbas med tillhörande datainhämtning, volymen på det digitala innehållet som skapas inom jurisdiktionen, om fakturering sker i den lokala valutan eller om det finns kundlockande aktiviteter.

Andra pelaren

Målet med arbetet inom den andra pelaren är förhindra att vinster flyttas till lågbeskattade länder genom att införandet av en minimiskatteregel och en skatt på skattebaseroderande betalningar. Den första minimiskatteregeln ska komplettera ländernas CFC-regelverk och riktar sig till företag som har ett direkt eller indirekt ägande om minst 25 procent i ett lågbeskattat företag. Det ägande företaget ska ta upp en proportionerlig andel av det lågbeskattade företagets inkomst till beskattning. Den andra regeln tar ut en skatt på betalningar som eroderar skattebasen i det betalande landet. Regeln inkluderar en nekad avdragsrätt för betalningar till närstående företag, om betalningen inte beskattats enligt en tillräckligt hög skattesats, och införandet en s k subject to tax-regel i skatteavtalen som ska ge vissa förmåner om inkomsten är tillräckligt beskattad i den andra staten.

OECD:s målsättning är att nå en konsensusbaserad lösning och leverera en slutlig rapport i slutet av 2020.

KPMG:s kommentar

De föreslagna åtgärderna är långtgående och kommer påverka nästan alla skattebetalare om de antas. Troligt är att de förslag som till slut antas kommer kräva en uppdatering av artiklarna 7 och 9 i dubbelbeskattningsavtalen. Förslagen befinner sig fortfarande på ett tidigt stadie och mycket av informationen saknas, inte minst i förhållande till vilka krav som kommer att ställas på administration och regelefterlevnad.

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om ovanstående eller om du har andra frågor om internprissättning.

Läs mer
OECD Public consultation document: Addressing the tax challenges of the digitalisation of the economy (PDF 687 KB)

Kontakt
Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.