Under hösten pågår arbetet med den förenklade fastighetstaxeringen för hyreshusenheter. Detta innebär att fastigheter som är klassade som hyreshus kommer att åsättas nya taxeringsvärden som i tur ligger till grund för uttag av fastighetsskatt. De nya taxeringsvärdena gäller under kalenderåren 2022–2024.

KPMG har analyserat Skatteverkets nya nyckeltal som ska ligga till grund för den nya taxeringen. Beräkningar visar att höjningen av taxeringsvärden i Stockholms centrala områden ligger upp emot 20 – 25 procent. För Göteborgs centrala delar är höjningen minst tio procent och detsamma gäller flera andra regionstäder. Enligt KPMG:s översiktliga beräkningar kommer fastighetsskatten i exempelvis Stockholm att öka med cirka 150 kronor per kvadratmeter.

– Om en byggnad omfattar 10 000 kvadratmeter och skatten för tillfället är 900 kronor per kvadratmeter så kommer den att höjas till 1 050 kronor enligt Skatteverkets nya nyckeltal, säger Rebaz Wahab, ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp.

Taxeringsvärdena utgörs av två delvärden (mark- och byggnadsvärde). Båda värdena bestäms med ledning av bland annat riktvärdeangivelser (det vill säga nyckeltal) som fastställs av Skatteverket.

– Vi håller på att analysera utfallet av Skatteverkets nya nyckeltal och det finns ett antal frågetecken. En anmärkningsvärd notering är att H-nivåfaktorerna, (ett nyckeltal som tillsammans med fastställd hyra används för beräkning av taxeringsvärdet för byggnaden), ökar i stora delar av landet. Detta gör att taxeringsvärdet för den enskilda fastigheten går upp även om den faktiska hyresavkastningen är oförändrad eller till och med minskat från föregående taxering.

 

Höjda fastighetsskatter betungar fastighetsbranschen i sin helhet. Exempelvis kan man analysera en byggnad som har omfattande vakanser eller byggnader där efterfrågan inte är så stor. En höjd fastighetsskatt belastar fastighetsägaren ännu mer och gör att utsikterna för att erhålla en acceptabel avkastning för sin investering minskas.

– Vid senaste taxeringen som ägde rum år 2019 var det fråga om liknande höjningar men då rådde ett annat marknadsläge. Om fastighetsskatten höjs kan det bli ännu svårare för fastighetsägare att hyra ut lokaler med mindre attraktiva lägen. Detta i sin tur kan leda till omfattande vakanser.

– Ett problem som vi ser när vi utvärderar de nya nyckeltalen är hur dessa slår mot fastigheter som drabbats hårt av pandemin. Vissa hotell- och kursgårdar men även butiksareor, garage m m har haft mycket reducerad eller ingen omsättning under stora delar av 2020 och 2021. Det åligger fastighetsägare till denna typ av fastigheter ett stort ansvar att förse Skatteverket med relevant underlag så att taxeringsvärdet blir korrekt.

– Det är viktigare än någonsin att säkerställa att taxeringarna är korrekta. Detta kan göras genom att fastighetsägaren kontrollerar att underlaget för fastighetstaxeringen i sig är korrekt även om av Skatteverkets fastställda nyckeltal leder till höga taxeringsvärden som inte återspeglar marknaden. Som fastighetsägare bör man därför kontrollera samtliga faktorer som påverkar värdet som tex ytkontroll samt påtala eventuella renoveringsbehov.

Ägare till den typen av egendom är skyldiga att lämna deklaration senast den 1 november om anstånd inte har medgetts.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

 

Detta är ett utdrag av en artikel som tidigare publicerats på Fastighetssverige.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss