Regeringen har överlämnat förslag till riksdagen om en ny och moderniserad momslag. Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, är en omarbetning av den nuvarande lagen i syfte att göra regelverket mer lättförståeligt och bättre anpassat till EU:s momsdirektiv. En av förändringarna avser bestämmelsen om undantag från moms på interna tjänster inom exempelvis föreningar och organisationer som i den nya lagen anpassas till EU:s momsdirektiv. 

Undantag för interna tjänster anpassas till momsdirektivet

Tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av juridiska eller fysiska personer, som bedriver verksamhet av allmänt intresse, kan undantas från moms. Bestämmelsen förutsätter i sin nuvarande lydelse att:

  1. Verksamheten som bedrivs av gruppen eller de juridiska eller fysiska personerna inte är momspliktig,
  2. Tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten,
  3. Ersättningen för tjänsterna motsvarar exakt den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande,
  4. Undantaget gäller endast för sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.

Förändringen i den nya lagen tar sikte på den fjärde punkten, det så kallade konkurrensrekvisitet, som i den svenska momslagstiftningen är utformat på ett sätt som inte helt överensstämmer med momsdirektivet. Den nuvarande svenska lydelsen har medfört att undantaget kunnat tolkats snävare än undantaget i EU:s momsdirektiv.

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare uttalat att om den svenska lydelsen i ett enskilt fall skulle visa sig alltför långtgående i sitt uteslutande av momsfrihet, bör en tolkning kunna ske i enlighet med direktivet (HFD 2014 ref. 20).

Den nya lagen föreslås utformas så att bestämmelsen gäller under förutsättning att ”undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen”. 

KPMG:s kommentar

Den föreslagna förändringen är välkommen för föreningar och organisationer som ofta har en begränsad avdragsrätt för moms. Den nuvarande bestämmelsen är utformad på ett sätt som innebär att tjänster inte kan tillhandahållas momsfritt mellan föreningar och organisationer inom en grupp, om tjänsterna är sådana att de även tillhandahålls på den öppna marknaden.

Den föreslagna förändringen skapar ett tydligare rättsläge och därmed undviks att momsundantaget ges en snävare tillämpning än i direktivet. Detta innebär att tjänster som nu riskerar att behandlas som momspliktiga, framöver kan komma att omfattas av undantaget från moms. Detta är positivt, då en kostnad i form av ej avdragsgill moms därmed kan undvikas.

Vi tar gärna en initial diskussion för att berätta mer och prata om huruvida detta kan påverka er.

English summary of the article

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Ellie Kvistrum
+46 70 865 76 64
ellie.kvistrum@kpmg.se

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss