• 1000

Regeringen har den 15 februari tagit emot betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring. Under torsdagens pressträff presenterade utredaren tillsammans med Migrationsminister Maria Malmer Stenergard de förändringar som utredningen föreslår träda i kraft från och med 1 juni 2025. I betänkandet lämnas flera förslag till skärpta regler för arbetstillstånd, men även åtgärder som ska främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. De nya förslagen är i linje med regeringens mål att minska lågkvalificerad arbetsinvandring till Sverige, samtidigt som man främjar och attraherar högkvalificerad arbetskraft.

Enligt utredningen består en stor del av dagens arbetskraftsinvandring till yrken som har låga lönenivåer och saknar krav på högre utbildning. Detta är något som aktuell utredning fått i uppdrag att motverka. Därför föreslås en höjd minimilön för den som söker arbetstillstånd. Under nuvarande regelverk behöver den som söker arbetstillstånd ha en månadslön som uppgår till 80% av den svenska medianlönen, i dagsläget SEK 27 360. Det som nu föreslås är att nivån ska höjas så att lönen för den som söker arbetstillstånd motsvarar den svenska medianlönen, som i dagsläget ligger på SEK 34 200. Nivån kommer att justeras årligen utifrån statistik från SCB.  

Utredaren föreslår att vissa grupper ska kunna undantas från den nya lägsta lönenivån. Sådana undantag ska också kunna göras för nyexaminerade studenter som ansöker om arbetstillstånd, för personer med uppehållstillstånd för forskning och även för yrken där det bedöms finnas behov av arbetskraft som inte kan fyllas av den svenska arbetsmarknaden. Det ska även kunna göras undantag om ett behov av en viss typ av arbetskraft inte kan tillgodoses i specifika delar av Sverige. Det är regeringen som ska kunna meddela föreskrifter on sådana behovsbaserade undantag utefter underlag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Individer som undantas från det nya lönekravet ska fortsatt ha en lön i linje med kollektivavtal eller branschpraxis för aktuellt yrke.

Ytterlige åtgärder som föreslås för att stävja lågkvalificerad arbetskraft är att vissa yrken helt utesluts från möjligheten att söka arbetstillstånd. De yrken som presenteras av utredningen är personliga assistenter samt bärplockare. Utredningen vill även avskaffa möjligheten för så kallat spårbyte från asyl till arbetstillstånd, samt höja den särskilda avgiften för en arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vitsat eller arbeta i Sverige. Vidare föreslås att det införs krav på heltäckande sjukförsäkring för utlänningar som beviljas arbetstillstånd med kortare giltighetstid än ett år. Samt att arbetsgivare ska vara skyldiga att meddela om en anställd med arbetstillstånd avslutar sin anställning eller om anställningen aldrig påbörjas. Detta för att Migrationsverket ska kunna återkalla arbetstillståndet. 

Utredningen innehåller även förslag för att främja högkvalificerad arbetskraft. Bland annat så vill utredaren införa en möjlighet att bevilja så kallat Blåkort för 4 år i taget, istället för nuvarande 2 år. Det föreslås även att det ska vara möjligt för personer med uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade universitetsstudier  att ansöka om uppehållstillstånd för forskning inifrån Sverige, vilket inte är möjligt under dagens regelverk.  

KPMG:s kommentar

- KPMG ser många av den nya förslagen som väntade, och i linje med regeringens vilja att skärpa regelverket kring arbetskraftsinvandring till Sverige och ytterligare fokusera på högkvalificerad arbetskraft. 

- För vissa branscher kommer möjligheten att söka arbetstillstånd begränsas avsevärt vilket också det var väntat och i linje med att strama åt regelverket kring dessa branscher 

- Vi ser att ansökan om Blåkort jämfört med övriga typer av arbetstillstånd kan komma att bli mer attraktivt pågrund av möjligheten till längre giltighetstid

- Frågan om behovsprövade undantag från den nya minimilönen för vissa yrken och områden i Sverige är ett viktigt tillägg för att främja näringslivet i främst de norra delarna av Sverige, men det återstår att se hur denna prövning kommer att göras. 

KPMG fortsätter att bevaka utvecklingen kring utformning av ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring till Sverige. Vi kommer att arrangera ett frukostseminarium på temat. Läs gärna mer och anmäl er via länk nedan: Migration & Arbetstillstånd – Tjänster inom Skatt - KPMG Sverige

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss