Planerna på att implementera ett system med en så kallad talangpool inom EU fortsätter. Bakgrunden är att det inom EU-länderna länge har varit tal om att det kommer bli betydande brist på arbetskraft inom branscher som IT, grön teknik, bygg, transport, sjukvård och äldrevård. Kommissionen har presenterat siffror på att mindre företag inom EU i 78% av fallen har svårt att hitta rätt kompetens inom EU. Undersökningar som gjorts på EU-nivå visar också information på att arbetsgivare ser global migration som en lösning på kompetensbristen. 

Den nya plattformen kommer bygga på den befintliga plattformen EURES som redan idag finns för att annonsera lediga tjänster inom EU. Den nya tjänsten kommer dock enligt förslaget vara skild från EURES och bygga mer på matchning. Medlemsländerna kommer enligt gällande förslag att själva bestämma om dom vill vara med i detta system och ska som ett led i det exempelvis kunna erbjuda en påskyndad migrationsprocess. Det ska också fungera som ett verktyg att stärka EU som en global aktör i konkurrensen om talanger där exempelvis Australien och Kanada lyfts fram som goda exempel. 

Den svenska regeringen har lyft fram att det ligger i linje med den svenska prioriteringen att fokusera på högkvalificerad arbetskraft, men att förslaget i sin helhet behöver analyseras mer för att säkerställa att det nationella bestämmandet av exempelvis vad som räknas som bristyrken och antal utfärdade tillstånd fortsatt ska ta hänsyn till nationella behov i dom olika medlemsstaterna. Kommissionen har också lyft fram att detta inte är ett förslag som kommer ta bort medlemsländernas rätt att bestämma vilka som beviljas arbetstillstånd, utan snarare ska fundera som ett verktyg för att underlätta kompetensförsörjning inom EU. 

KPMG:s kommentar

  • Vi ser att många bolag redan idag behöver söka på en global arbetsmarknad för att hitta rätt kompetens. Att formalisera det genom en plattform på EU-nivå kan komma att stärka möjligheten att matcha arbetstagare med arbetsgivare. 
  • I Sverige har vi redan nu sett viktiga steg att fokusera på högutbildad arbetskraft. Förslaget om en talangpool ligger delvis i linje med det. Då det också fokuserar på bristyrken inom vissa branscher som är så kallade kategori D branscher vid ansökan om arbetstillstånd, i Sverige såsom till exempel byggbranschen, ser vi att det kommer bli intressant hur ett sådant regelverk skulle implementeras i Sverige. 
  • På längre sikt ser vi dock detta som ett viktigt led i att fokusera på global migration för att säkerställa kompetens och attraktionskraft för EU som region. 
  • Vi ser också fram emot fler förslag som diskuterats avseende att underlätta flytt mellan olika EU-länder för tredjelandsmedborgare. 
  • Sammanfattningsvis kommer detta kunna erbjuda fler vägar för bolag att rekrytera arbetskraft. KPMG bevakar det framöver och återkommer med fler uppdateringar. 

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss