I takt med att länder runt om i världen, inklusive Sverige, implementerar Pillar 2-lagstiftning om en global minimiskatt pågår också implementeringsarbete för fullt i de flesta berörda koncerner. Hur långt man kommit med detta arbete varierar givetvis och beror bl.a. på faktorer som koncernens storlek, komplexitet och interna resurser.

Givet att den första rapporten inte ska lämnas in till Skatteverket förrän i juni 2026 kan man lätt få uppfattningen att det är gott om tid för att göra beräkningar och förbereda sin rapportering. Det finns dock all anledning att påbörja både beräkningar och arbete med rapporteringsmöjligheterna redan nu då upplysningar om reglernas påverkan ska lämnas redan i årsredovisningen för 2023. 

Nytt tillägg till IAS 12

Den 23 maj 2023 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) ett tillägg till IAS 12 om inkomstskatter mot bakgrund av de kommande reglerna om Pillar 2. Tillägget innebär; 

  • ett obligatoriskt undantag från att redovisa uppskjuten skatt till följd av tilläggsskatt, och
  • ett nytt upplysningskrav gällande Pillar 2-regler som är beslutade men ännu inte tillämpliga.

Obligatoriskt undantag från att redovisa uppskjuten skatt

Undantaget från att redovisa uppskjuten skatt avseende tilläggsskatt till följd av Pillar 2-reglerna som belastar koncernen är obligatoriskt och gäller tills vidare. Det återstår alltså att se om detta undantag kommer att tas bort eller om det kommer att behållas och således bli permanent. Notera att det kommer att krävas att företag upplyser om att de har tillämpat undantaget. 

Nytt upplysningskrav

När det gäller upplysningskravet är det viktigt att notera att det består av såväl en kvalitativ del som en kvantitativ del. Den kvalitativa delen ska innehålla en beskrivning av bolagets exponering för den globala tilläggsskatten på balansdagen. Av denna upplysning ska även framgå i vilka länder denna exponering finns samt var eventuell tilläggsskatt kommer att betalas.

Den kvantitativa delen innebär en uppskattning av hur stor del av bolagets resultat som kan bli föremål för tilläggsskatt samt den genomsnittliga effektiva skatten för detta resultat. Ett alternativt sätt att åskådliggöra riskexponeringen är att ange hur den effektiva skatten för bolaget skulle ha påverkats om Pillar II-reglerna var gällande redan 2023. Det anges särskilt att de kvantitativa upplysningarna kan lämnas i form av ett intervall.

Notera att i det fall en sådan uppskattning inte har kunnat göras så ska bolaget ange det och även beskriva bolagets arbete med att bedöma exponeringen.

För räkenskapsåret 2023 påverkar dessa ändringar bara de upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Inga upplysningar krävs i delårsrapporter före 31 december 2023. Från och med första kvartalet 2024 ska däremot den rapporterade skattekostnaden beräknas med hänsyn tagen till den nya tilläggsskatten och i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 ska upplysning lämnas om den aktuella skattekostnaden hänförlig till den nya tilläggsskatten.

KPMG:s kommentar

Med anledning av de upplysningar som ska lämnas i redovisningen nu i slutet av 2023 är det klokt att inte tappa fart utan att fortsätta det interna arbetet med Pillar 2. För många länder kommer Transitional CbCR Safe Harbour-regeln att kunna åberopas men för de länder i koncernen som inte omfattas av den regeln behöver den effektiva skatten beräknas och för att kunna göra det behöver information identifieras och hämtas.  

Det ska slutligen tilläggas att EU måste godkänna dessa ändringar innan de kan tillämpas men det finns enligt vår uppfattning ingen anledning att tro att de inte skulle göra det. Huruvida liknande krav kommer att gälla för koncerner som redovisar enligt K3 är fortfarande oklart.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Läs mer
KPMG Global IFRS Institute: Global minimum top-up tax 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Petra Lindström

Petra Lindström
Director
Accounting Advisory Services
KPMG i Sverige
+46 72 186 91 69
petra.lindstrom@kpmg.se

Kontakta oss