Kemikalieskatten: Regeringen lyssnar (delvis) på branschen

Kemikalieskatt: Regeringen lyssnar delvis på branschen

Regeringen har efter påverkan från branschen föreslagit vissa förenklingar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från den 1 januari 2019.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har nyligen i en promemoria (PDF 762 KB) föreslagit vissa förenklingar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från den 1 januari 2019 efter påverkan från branschen. Regeringen anför i samma promemoria att det inte finns någon avsikt att göra justeringar avseende risk för dubbelbeskattning av begagnade varor samt avseende varor som kan komma att beskattas trots att de konsumeras i andra länder.


Förenkling vid införsel från annat EU-land för de som inte är lagerhållare – ”registrerad mottagare”

Idag har den som inte är lagerhållare fem dagar på sig att inkomma med kemikalieskattedeklaration från det att skattepliktiga varor tagits emot från annat EU-land. Svenskt Näringsliv har anfört att denna tid ska förlängas. Bakgrunden till Svenskt Näringslivs begäran är att det inte alltid varit lämpligt för ett företag att bli lagerhållare vilket har medfört en komplicerad administrativt hantering och inneburit ett slags handelshinder.
 

Med anledning av Svenskt Näringslivs skrivelse föreslår regeringen att det införs en ny typ av skattskyldig för kemikalieskatt i viss elektronik, en så kallad ”registrerad mottagare”. En registrerad mottagare kommer att kunna deklarera kemikalieskatten månadsvis vid EU-förvärv, precis som lagerhållare. För en registrerad mottagare inträder dock skattskyldigheten vid samma tidpunkt som för en icke lagerhållare.
 

Det bör observeras att reglerna för en registrerad mottagare bara gäller införsel från annat EU-land. Det innebär att om ett företag yrkesmässigt tillverkar eller importerar en skattepliktig vara, ska dessa redovisas separat.


Undantag från kemikalieskatt på tidigare beskattad vara ska gälla alla

Idag gäller undantaget från kemikalieskatt på varor där kemikalieskatt tidigare har inträtt bara för lagerhållare. I promemorian föreslår regeringen att detta ska ändras till ett generellt undantag för alla typer av skattskyldiga. Anledningen till lagändringen är att undvika dubbelbeskattning av en skattepliktig vara.


Ingen lagändring av kemikalieskatt för begagnade elektronikvaror

En aktör har föreslagit att begagnade varor och varor som sålts innan 1 juli 2017 ska undantas från kemikalieskatt eller att ett generellt undantag från kemikalieskatt för begagnade varor införs. Detta i syfte att undvika att samma vara beskattas två gånger. Regeringen har dock valt att inte ändra kemikalieskattelagen med anledning av införandet av ”registrerad mottagare” samt att det endast är under en övergångsperiod som vissa av dagens begagnade varor inte kommer att ha varit föremål för kemikalieskatt.


Ingen lagändring av reglerna om avdragsrätt eller återbetalning av kemikalieskatt vid icke lagerhållares försäljning till utlandet

Branschen har framfört att icke lagerhållare ska få avdragsrätt eller återbetalningsrätt av kemikalieskatt när en skattepliktig vara säljs till utlandet för att undvika att kemikalieskatt tas ut trots att varan inte kommer att användas i Sverige. Regeringen har dock valt att inte ändra kemikalieskattelagen enligt förslaget, eftersom lagändringen skulle vara ett avsteg från kemikalieskattens uppbyggnad och medföra en ökad möjlighet till kringgående av skatten.


KPMG:s kommentar

Kemikalieskatten var av många aktörer ifrågasatt när den infördes sommaren 2017. KPMG ser positivt på att regeringen lyssnar på branschen och vidtar åtgärder för att underlätta rapportering vid införsel av varor från andra EU-länder och att det införs ett generellt undantag för redan beskattade produkter. Vad gäller den senare åtgärden kvarstår dock enligt vår bedömning utmaningar kring hur ett företag ska kunna bevisa att en vara redan beskattats. Slutligen hade vi hoppats på att de positiva lagförändringarna hade kunnat träda i kraft tidigare än 2019.Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.