Ekofin-rådet har enats om att införa ett nytt certifikatsystem för importer av vissa varor från länder utanför EU. Den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) ska hindra att tillverkning av koldioxidintensiva produkter flyttas till länder med mindre strikta klimatregler.

Efter förhandlingar har EU:s ekonomi- och finansministerråd, Ekofin, enats om att anta en justerad version av EU-kommissionens förslag om så kallad gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM (En. Carbon Border Adjustment Mechanism). Det antagna kompromissförslaget innebär att en ny form av koldioxidcertifikat för vissa importvaror införs.

CBAM är tänkt att komplettera EU:s befintliga system för handel med utsläppsrätter genom att en ny prissättningsmekanism för koldioxidutsläppen hänförliga till varor som importeras till unionen från tredje land. Enligt kommissionen och Ekofin-rådet kan man på det här sättet minska risken för att produktion flyttas från EU för att undgå unionens utsläppsregler, så kallat koldioxidläckage.

Regelverket avses omfatta varor från vissa utpekade industrisektorer: 

  • Cement
  • Aluminium
  • Gödselmedel
  • Elproduktion
  • Järn
  • Stål

KPMG:s kommentar

Innan förslaget kan mynna ut i en bindande förordning kvarstår flera frågor. Bland annat är CBAM-regelverket tänkt att ersätta den gratis tilldelning av utsläppsrätter som i dag sker till industrisektorerna som kommer att omfattas av CBAM. Dessutom återstår frågor om CBAM:s förenlighet med Världshandelsorganisationens (WTO) regler om frihandel.

Diskussioner pågår nu inom EU om försäljningen av CBAM-certifikat ska kunna bli en egen intäktskälla för unionen. Rådet föreslår också en centralisering av processen, vilket bland annat innebär att ett EU-register för importörer som omfattas av systemet, så kallade CBAM-deklaranter.

När de utestående frågorna har löst avser rådet att inleda förhandlingar med EU-parlamentet. KPMG:s expertgrupp ITEEC – (International Trade Exicse Export Control and Customs), bevakar området noga och återkommer med uppdatering så snart förhandlingarna ger resultat.

Läs mer

Europeiska rådets pressmeddelande den 15 mars 2022

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss