• 1000

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om BEPS Action 14 som handlar om förbättrad effektivitet i ömsesidiga överenskommelser vid lösning av skatteavtalsrelaterade tvister (MAP-ärenden). Inom ramen för BEPS-projektet ingår även att övervaka efterlevnaden av rekommendationerna, vari bland annat statistik rörande MAP-ärenden ska rapporteras. Denna statistik för 2022 har nu publicerats. Miniminivån enligt BEPS Action 14 kräver att jurisdiktioner försöker lösa MAP-ärenden inom en genomsnittlig tidsram om 24 månader.

Statistiken för 2022 omfattar 133 jurisdiktioner och därmed i princip samtliga MAP-ärenden globalt. Statistiken innehåller detaljerad information om varje jurisdiktion samt aggregerad global information. Det är även möjligt att se statistik per avtalspart och uppdelat på Transfer Pricing (TP)-ärenden och övriga ärenden.

Globala trender

Från ett globalt perspektiv är den trend som lyfts fram av OECD att antalet öppnade MAP-ärenden ökade med drygt 3% jämfört med 2021, vilket innebär en återgång till den trend av ökande ärenden som rådde fram till 2021 (då de tillfälligt minskade). Vidare minskade antalet avslutade TP-ärenden med 0,5% jämfört med 2021, vilket enligt OECD förklaras av att 2021 var ett exceptionellt år med historiskt många avslutade ärenden. Detta i sin tur förklaras av att behöriga myndigheter då prioriterade enklare ärenden (enligt OECD). Trenden att de allra flesta ärenden (73%) avslutas med fullt undanröjande av dubbelbeskattning håller i sig, liksom trenden att väldigt få ärenden avslutas utan någon överenskommelse (2%). Båda siffrorna ligger i linje med 2021-årsutfall.

Lokala trender i Sverige

I Sverige har färre nya MAP-ärenden inkommit till behörig myndighet under 2022 jämfört med 2021. Avseende TP-ärenden registrerades exempelvis 34 nya ärenden under 2022, jämfört med 36 under 2021. Sverige går emot den globala trenden där behörig myndighet avslutade ett större antal ärenden under året, åtminstone om man ser till TP-ärenden isolerat. Under 2022 avslutades totalt 83 TP-ärenden jämfört med 29 under 2021. Ser man till samtliga ärenden har antalet stängda ärenden ökat från 71 till 116 mellan 2021 och 2022. Den vanligaste lösningen i ett TP MAP-ärende var under 2022 en ensidig justering (”domestic remedy”) av svensk behörig myndighet (52% av alla avslutade ärenden), och den näst vanligaste ett fullständigt undanröjande efter förhandling (38%). 7% av TP-ärendena avslutades utan överenskommelse, och således med faktisk dubbelbeskattning för skattebetalaren. Detta kan jämföras med 2021 då den absolut vanligaste utkomsten av en MAP-förhandling var fullständigt undanröjande efter förhandling (81%).

I Sverige tog det under 2022 i genomsnitt betydligt kortare tid att nå en överenskommelse i TP MAP-ärenden än det globala genomsnittet (om 29 månader). För TP-ärenden som startades efter 1 januari 2016 (vilket är första året då BEPS Action 14 började gälla) tog det under 2022 i genomsnitt 25.5 månader att avsluta ett TP-ärende (jämfört med 22.99 månader under 2021), och för andra ärenden 14.32 månader (jämfört med 16.80 månader under 2021). Sverige ligger därmed något över OECD:s miniminivå om 24 månader. De länder för vilka statistik inkluderats där det tar längst tid att nå en överenskommelse i TP-ärenden för Sverige är Spanien (40.82 månader), Indien (32.04 månader), Italien (24.77 månader) och Nederländerna (23.61 månader). Statistiken visar vidare att Sverige vid utgången av 2022 hade flest öppna ärenden gentemot Indien (22), Italien (21) samt Frankrike (18).

KPMG:s kommentar

Noterbart är att Sveriges handläggningstid för MAP-ärenden överstiger OECD:s miniminivå om 24 månader för första gången sedan 2016. Samtidigt är det glädjande att den genomsnittliga globala handläggningstiden minskar, även om den fortsatt är långt över miniminivån. Förutsatt att den positiva trenden med globalt kortare handläggningstider håller i sig, så kan det i förlängningen förhoppningsvis få fler skattskyldiga att välja MAP-instrumentet som åtgärd för undanröjande av dubbelbeskattning. Siffror för enskilda år kan dock variera av flera olika skäl, varför försiktighet bör iakttas vid tolkning av dem.

Även om handläggningstiderna minskar, så kan det ändå anses bekymrande att antalet öppnade ärenden ökar medan antalet som avslutas samtidigt minskar. Tänkbara skäl till utvecklingen kan vara att skattemyndigheter genomför fler TP-utredningar med justeringar som följd eller att fler skattskyldiga ser bättre förutsättningar att nå framgång och därför väljer att ansöka om MAP, vilket i och för sig är positivt. Oavsett, så är det viktigt att stater fortsatt satsar på behörig myndighetsfunktionen då utvecklingen med allt fler utredningar och ökad dubbelbeskattning lär fortsätta.

Det kan även noteras att vissa av de länder som Sverige tycks ha svårt att nå överenskommelser med ligger långt över det globala genomsnittet för handläggningstid, såsom Indien med en genomsnittlig handläggningstid på 34.54 månader i TP-ärenden (vilket ändå innebär en påtaglig förbättring jämfört med 2021, då motsvarande siffra uppgick till 39.28 månader). Samtidigt har exempelvis Spanien en i genomsnitt betydligt kortare handläggningstid generellt (25.47 månader) jämfört med den tid det tar att avsluta ett ärende i förhandling med Sverige (40.82 månader). En förhoppning är att dessa generellt kortare handläggningstider så småningom återspeglas även gentemot Sverige.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att statistiken från OECD visar att det fortsatt finns en ganska stor spridning i handläggningstider mellan jurisdiktioner och även i deras villighet att ta sig an olika typer av ärenden. Av dessa skäl rekommenderar KPMG att koncerner som överväger att ansöka om en ömsesidig överenskommelse bildar sig en förståelse om huruvida det finns några specifika svårigheter i att nå en överenskommelse mellan de länder som berörs. Det kan även vara hjälpsamt att undersöka om det finns några förebyggande åtgärder i något av de länder som omfattas av ansökan som kan vidtas för att underlätta handläggningen (såsom förmöten och löpande dialog), innan en MAP-ansökan skickas in.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Läs mer
OECD 2022 Mutual Agreement Procedure Statistics
OECD: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective – Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss