Propositionen om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

Ett steg i rätt riktning för att underlätta ägarskiften inom familjen.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi skrev i TaxNews i förra veckan om att regeringen lämnat över ett förslag till riksdagen gällande nya regler vid generationsskifte i fåmansföretag. Nu har propositionen "Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag" (PDF 348 KB) publicerats.

Enligt propositionen innebär förslaget att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Detta gäller under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

  1. Det fåmansföretag som andelsägaren äger andelar i, direkt eller indirekt, har överlåtit en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en verksamhetsgren,
  2. andelsägaren - eller dennes make - varken direkt eller indirekt har ägt andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret,
  3. andelsägaren eller någon annan närstående än den aktiva närstående (den som fortsätter bedriva verksamheten) under minst fem av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker har varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och
  4. det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Bestämmelsen om att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses vara kvalificerad under vissa omständigheter föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019. 

KPMG:s kommentar

Förslaget är ett steg i rätt riktning för att undanröja den skattemässiga skillnad som idag gäller mellan ägarskifte inom familjen och vid avyttring till extern part. Det kommer nu vara möjligt att under vissa förutsättningar skifta ägandet inom familjen och tillämpa karensregeln för tidigare generation. 

Det är dock olyckligt att det även fortsättningsvis ställs högre krav för att tillämpa karensregeln när företaget överlåts inom familjen. Exempelvis kan inte den tidigare ägaren vara verksam i den övertagna verksamhet vilket normalt ställs som krav från köparen vid en extern avyttring för att säkerställa den fortsatta driften av verksamheten. 

De nya reglerna föreslås träda ikraft redan den 1 juli och tillämpas på överlåtelser efter den 30 juni. De som gjort sina generationsskiften innan denna dag kommer alltjämt vara kvar i 3:12-reglerna. Kontakta oss gärna om du vill diskutera hur de nya reglerna påverkar dig och ditt företag och vilka åtgärder som behöver tas.

 

Agneta Hedlund
agneta.hedlund@kpmg.se

Henrik Ohlin
henrik.ohlin@kpmg.se

Peter Nilsson
peter.nilsson@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.