PRI ideell förening, vilka är de som beslutar om de beräkningsantaganden som ska tillämpas av Pensionsgaranti (PRI), har beslutat om förändrade beräkningsantaganden kopplat till ITP2. Förändringen gäller de företag som skuldför sina pensionsåtaganden i egen balansräkning alternativt tryggar sina ITP2 åtaganden i en egen pensionsstiftelse. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och innefattar ett flertal justeringar (bland annat sänkt diskonteringsränta, ändrade livslängdsantaganden samt en justerad ränta för beräkning av konsolideringsreserven). Detta får i sin tur påverkan på pensionsskuldens storlek och därigenom skatterelaterade poster i form av särskild löneskatt, avkastningsskatt och avdragsutrymmet vad avser inkomstskatt. Förändringarna är endast tillämpliga för redovisning i juridisk person och påverkar inte pensionsskulden värderad enligt IFRS/IAS19.

Arbetsgivare, som utfäst förmånsbestämd ålderspension enligt ITP2, och som tryggat åtagandet genom så kallade ”egen-regi lösningar”, det vill säga genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse, tillämpar vid beräkning av pensionsskulden de beräkningsgrunder som PRI beslutar om. PRI har den 11 oktober 2021 fattat beslut om förändringar i beräkningsgrunderna, som ska gälla från och med den 1 januari 2022. För pensionsskuldsberäkningar före denna tidpunkt kommer oförändrade beräkningsgrunder att tillämpas, vilket exempelvis innebär att bokslutsunderlagen för 31 december 2021 inte kommer att reflektera den aviserade justeringen.

Bakgrunden till de förändringar som görs är delvis en anpassning till att företagens avkastning haft en sjunkande utveckling under en längre period, men även en justering för att beakta en förväntat längre livslängd. Genom de åtgärder som nu aviseras är PRI av uppfattningen att man anpassat sina antaganden till en välavvägd och långsiktigt hållbar nivå. 

KPMG:s kommentar

Enligt PRI:s egen bedömning kommer förändringarna att öka pensionsåtagandet med cirka 15% för genomsnittsföretaget. Eftersom justeringarna avser en kombination av ett flertal variabler är det dock sannolikt att effekten kommer att variera från företag till företag. Ytterst är det sammansättningen av de individer som utgör grund för pensionsskulden som kommer att avgöra den påverkan som förändringarna får. 

De aviserade förändringar får följdkonsekvenser vad gäller avkastningsskatt och särskild löneskatt samt påverkar avdragsutrymmet vad avser inkomstskatt. Utöver detta kommer den finansiella kostnaden att ändras då räntesatsen som används för att fastställa denna justeras ned från 2022.

Kontakta gärna någon av våra experter för vidare information om hur det påverkar ert företag eller om ni vill få vägledning i någon specifik fråga som aktualiseras i anledning av de kommande förändringarna.  

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss