Regeringen har idag överlämnat 2022 års budgetproposition samt förslag till höständringsbudget 2021 till riksdagen. I detta TaxNews presenteras ett urval av dessa föreslagna förändringar samt intressanta aviserade kommande förslag.

Budgetpropositionen för 2022

Budgetpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2022. Vi har nedan listat ett urval av förslag och aviserade nyheter som kan vara relevanta för våra TaxNews-läsare.


Ny lag om källskatt på utdelningar till utländska personer
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens planer på att upphäva kupongskattelagen och införa en ny lag om källskatt på utdelning. Regeringen vill nu gå vidare med förslaget och anför att den under 2022 avser återkomma till riksdagen med ett förslag. Förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024. Förslaget bör tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023.

Ett separat TaxNews om detta kommer att publiceras i närtid.

Avdragsrätten för underskott från tidigare år bör begränsas
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens förslag till stopplagstiftning för avdragsrätt för underskott från tidigare beskattningsår i vissa fall. Nu tar regeringen förslaget vidare och föreslår att det bör införas en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.  

Finansdepartementet remitterade promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år med det nämnda förslaget den 11 juni i år. Regeringen avser att under 2022 återkomma till riksdagen med ett förslag. Regeringen anför att det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021, avseende ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall bör utvidgas
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att regeringen vill införa vissa utvidgningar av reglerna om förmånlig beskattning av personaloptioner i vissa fall. Regeringen går nu vidare med förslaget. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på personaloption som förvärvas efter den 31 december 2021.

Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag bör förenklas 
Regeringen föreslår i denna del bl a att avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter den 31 december 2021.

En skattelättnad för cykelförmån bör införas
Regeringen föreslår att en skattelättnad införs för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk. Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021. 

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar bör ändras
Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar föreslås ändras. Det bör ske genom att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.

Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas 
Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.

Mervärdesskatten för vissa reparationer bör sänkas ytterligare
Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör sänkas från 12 procent till 6 procent. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.

Skatten på alkohol och tobak bör höjas
Regeringen aviserar höjningar av skatterna på alkohol och tobak som ska träda i kraft 1 januari 2024. Regeringen har sedan tidigare aviserat höjningar av skatterna på alkohol och tobak från och med den 1 januari 2023. I och med denna avisering kommer alltså skattesatserna att höjas både 2023 och 2024. Regeringen avser att återkomma med ett detaljerat förslag där exempelvis nivån på skattehöjningen för olika typer av alkohol och tobak framgår. 

En möjlighet till avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar bör införas
Möjligheten att bevilja anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall återinfördes den 30 mars 2020. Från och med detta datum har det således varit möjligt för Skatteverket att bevilja s.k. tillfälliga anstånd. Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022. Ett sätt att underlätta för företagen i den rådande situationen bedöms vara att införa en möjlighet till avbetalningsplan för dessa anstånd. En sådan åtgärd skulle innebära att företag kan ges ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda. Regeringen avser därför att under 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022.

En skatt på kemikalier i kläder och skor bör i nuläget inte införas
En annan nyhet i den kommande budgeten är att regeringen drar tillbaka aviseringen av skatten på kemikalier i skor och kläder, som enligt budgetpropositionen 2021 var planerad att införas från och med nästa år. Regeringen ser flera praktiska problem med genomförandet av skatten. Exempelvis skulle det vara svårt att få förslaget att fungera vid privatimport från länder utanför EU till följd av förändrade tullregler och anser därför att skatten inte bör införas i nuläget. 


Ytterligare förslag inom skatteområdet

  • Skatten på reklam bör avskaffas – se tidigare TaxNews
  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar bör förstärkas under juni–augusti 2022
  • En skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar bör införas
  • Miljöstyrningen i bonus–malus-systemet bör skärpas 
  • Skatten på förbränning av avfall bör BNP-indexeras 
  • Skatten på kemikalier i viss elektronik bör BNP-indexeras 
  • Vissa inköp gjorda av EU-organ med anledning av covid-19 bör undantas från mervärdesskatt. 

Höständringsbudgeten

En höständringsbudget innehåller förslag till ändringar som regeringen vill göra under innevarande budgetår. Årets höstbudget innehåller inga lagförslag inom skatteområdet. Budgetanslaget till Skatteverket ökas dock med 5 000 000 kronor. Detta kopplas till att regeringen i budgetpropositionen för 2022 föreslår att resurser tillförs för ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd och att regeringen avser inrätta en ny offentlig omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet. Skatteverket behöver under 2021 påbörja arbetet med viss it-utveckling för att kunna lämna information till Kammarkollegiet. Regeringen anser därför att anslaget till Skatteverket bör därför ökas.

Andra aktuella förslag

Förslaget om riskskatt för större kreditinstitut på remiss 
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om senaste nytt gällande den s k riskskatten (tidigare bankskatten). Detta förslag hanteras i en egen proposition som lämnas över till riksdagen den 12 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2021. 

Förbättrat system för arbetskraftsinvandring 
Vi vill här även nämna utredningen Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5, pdf) som vi skrivit om i tidigare TaxNews. Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet och ambitionen enligt regeringen är att återkomma med proposition till riksdagen inom kort och av den senaste propositionsförteckningen framgår att planen är att lämna över proposition till riksdagen i januari 2022. Vi bevakar det fortsatta lagstiftningsarbetet nära. Förslaget grundar sig i ett behov av ett förbättrat system för att undvika s k kompetensutvisningar på grund av administrativa misstag samt att parallellt säkerställa ett regelverk som motverkar att internationell arbetskraft kan bli utnyttjad på svensk arbetsmarknad.

KPMG:s kommentar

Regeringen avser således att genomföra flera förändringar inom skatteområdet. Vi bevakar dessa noga. En stor fråga är om regeringen får grönt ljus från ett splittrat regeringsunderlag i riksdagen sedan det s k Januariavtalet avslutades den 9 juli i år.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om ovanstående förslag.

Läs mer

  

Kontakta oss

                                                                                                                                                                                                                    

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.