Förslag på generösare regler om kvalificerade personaloptioner

Förslag på nya regler om kvalificerade personaloptioner

De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att de särskilda reglerna som innebär att förmån av personaloption i vissa fall inte ska tas upp som intäkt, s k kvalificerade personaloptioner, ska bli mer generösa. De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Reglerna är, om förutsättningar föreligger för att tillämpa dessa, mycket förmånliga och innebär att optionsinnehavaren inte behöver redovisa en förmån till beskattning vare sig vid förvärv av optionen eller den andel i företaget som optionen ger rätt till att förvärva. 

För att nuvarande regler om kvalificerade personaloptioner ska få tillämpas måste ett flertal villkor avseende företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren vara uppfyllda. När det gäller villkoren knutna till företaget ska bl a medelantalet anställda i företaget vara lägre än 50 och nettoomsättningen eller balansomslutningen uppgå till högst 80 miljoner kr. Hänsyn ska tas inte bara till företaget som ger ut personaloptionen utan också till övriga företag som tillhör samma koncern. I promemorian föreslås att dessa villkor ändras så att det högsta medelantalet anställda istället ska vara 150 personer och att nettoomsättningen eller balansomslutningen ska uppgå till som mest 280 miljoner kr.

Enligt nuvarande regler uttrycks också att optionen ska utnyttjas för förvärv av andel i ett företag. Detta har skapat osäkerhet om reglerna får tillämpas när en personaloption ger möjlighet att förvärva teckningsoptioner som i sin tur ger rätt att förvärva andel i företaget. HFD har i dom tidigare under hösten klargjort att detta är möjligt i vissa situationer (se vårt tidigare Taxnews) men lagtexten föreslås ändras på så sätt att det klart framgår att reglerna omfattar även personaloptioner som ger rätt till förvärv av andel via teckningsoptioner.

De nya reglerna föreslås även omfatta inte bara anställda utan också personer som har uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget utan att vara anställda. För dessa uppdragstagare ställs inte något krav på en genomsnittlig arbetstid per vecka liknande det villkor som ställs på en optionsinnehavare som är anställd. Ett lägre krav ställs också på storleken på den ersättning som ska betalas ut under personaloptionens intjänandetid i jämförelse med vad som gäller för optionsinnehavare som är anställd.


KPMG:s kommentar

Reglerna om kvalificerade personaloptioner trädde i kraft år 2018 och är väldigt förmånliga för företag och anställda som uppfyller förutsättningarna för att reglerna ska få tillämpas. De förändringar som föreslås träda i kraft år 2022 innebär att reglerna kommer att omfatta fler situationer än tidigare.

Att styrelseledamöter och suppleanter som är uppdragstagare föreslås omfattas av reglerna innebär en möjlighet för tillväxtföretag att även locka till sig och behålla nyckelpersoner i företagets styrelse. För både företag som omfattas av reglerna och styrelsen i dessa företag kan de föreslagna reglerna få stor betydelse framöver.

Hittills har tillämpningen av reglerna varit relativt begränsad då förutsättningarna varit oklara för hur ett optionsavtal ska kunna utformas och med säkerhet ge optionsinnehavaren rätt att förvärva andelar i företaget. I promemorian föreslå ett förtydligande av möjligheten att använda teckningsoptioner som ett medel till detta.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av lagförslaget. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om kvalificerade personaloptioner eller andra incitamentsprogram och hur sådana kan utformas på ett förmånligt sätt.
 

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

Jonatan Vesterman
+46 70 929 94 61
jonatan.vesterman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.