Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning på remiss

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning

Förslaget ska effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.
 

Finansdepartementet remitterade den 29 april, 2020 ett förslag om en ny lag om källskatt på utdelning. Förslagen i promemorian (PDF 2 MB) innebär i huvudsak följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

  • Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska benämnas källskatt på utdelning. Skattskyldig är den som inte är obegränsat skattskyldig och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället.
  • Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen. Den skattskyldige har fortsatt rätt till direktnedsättning i linje med skatteavtal direkt vid utdelningstillfället under vissa förutsättningar. Det införs dock ett krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel.
  • Källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt. Bedömningen är att skatteflyktsklausulen i moder-och dotterbolagsdirektivet därmed blir bättre implementerad i svensk rätt.
  • I syfte att motverka skattebortfall ska skatten i vissa fall tas ut även när den som har rätt till utdelningen inte är densamma som den som tar emot utdelningen. I de fallen ska den som tagit emot utdelningen anses som skattskyldig. På så sätt kommer det att bli svårare att kringgå reglerna genom aktielån, även kallat cum-cum-upplägg.
  • Förfarandereglerna ska följa den systematik och struktur som används i skatteförfarandelagen. 
  • En aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning. 

Förslaget preciserar även bland annat följande undantag:

  • Utländsk stat eller utländsk motsvarighet till en svensk region, kommun eller kommunalförbund är inte skattskyldig. 
  • Skattskyldighet föreligger inte om den som har rätt till utdelningen är en utländsk motsvarighet till en svensk stiftelse eller annan juridisk person som inte är skattskyldig. 
  • En utländsk juridisk person som är skattskyldig får från den skattepliktiga utdelningen dra av kostnader som har ett direkt samband med denna utdelning.
  • Anstånd medges för betalning av källskatt på utdelning när mottagaren är en utländsk juridisk person med underskott (i enlighet med de regler som tidigare införts som ett resultat av rättspraxis från EU-domstolen).

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 870 miljoner kronor per år.

Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 juli 2022. Lagen tillämpas på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 30 juni 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2020.

KPMG:s kommentar

Med detta förslag om en ny lag om källskatt på utdelning hoppas finansdepartementet åstadkomma ett effektivt och modernt regelverk. Detta välkomnas av KPMG som under en längre tid påtalat svårigheter i tillämpningen av kupongskattelagen. Positivt är att ett antal undantag från källskatt, som redan gäller enligt EU-rätten, nu kodifieras i lagtexten. Av promemorian tycks dock framgå att undantaget från källskatt på utdelning på näringsbetingade andelar blir begränsat till att gälla endast utdelning till bolag inom EES. Om detta är avsikten och om det blir den slutliga lagtexten, så innebär det att utdelning från Sverige till länder utanför EES inte kommer att omfattas av undantaget för näringsbetingade andelar, utan kommer att bli föremål för svensk källskatt i den mån som framgår av tillämpligt skatteavtal. Detta skulle naturligtvis innebära en betydande förändring för ett stort antal svenska bolag med moderbolag utanför EES. Det är därför underligt att promemorian inte anger att detta utgör en förändring jämfört med tidigare eller har med det i sammanfattningen av förslaget.

KPMG  kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och granska förslaget i detalj inför den remissrunda som nu har påbörjats.

Läs mer
Ny lag om källskatt på utdelning, Ds 2020:10 (PDF 2 MB) 

The article in English


Caroline Väljemark
caroline.valjemark@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.