Skatteverket om notifieringskrav och information gällande land-för-land-rapportering

SKV om land-för-land-rapporteringskraven

Den 1 mars röstade riksdagen igenom regeringens proposition om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet. Skatteverket har nu publicerat information kring hur svenska företag ska underrätta Skatteverket om vilket företag inom koncernen som lämnar in land-för-land-rapporten samt information kring hur land-för-landrapporten ska lämnas in i Sverige.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Lagstiftningen medför att de svenska reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard som presenteras i BEPS Action 13 Final Report. För mer information om vad lagstiftningen innebär för svenska skattebetalare, se Taxnews nr 8, 2017

Skatteverket har nu publicerat information kring hur svenska företag ska underrätta Skatteverket om vilket företag inom koncernen som lämnar in land-för-land-rapporten samt information kring hur land-för-landrapporten ska lämnas in i Sverige.


Notifiering till Skatteverket om vilket företag inom koncernen som lämnar in land-för-land-rapporten

Notifieringen ska komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017, för räkenskapsår som avslutats före den 1 april 2017. Fortsättningsvis ska notifieringen komma Skatteverket till handa senast den sista dagen på räkenskapsåret. Notifieringen krävs för alla svenska företag och fasta driftställen som ingår i en grupp som är skyldiga att upprätta en land-för-land-rapport.

Informationen som ska fyllas i och skickas in till Skatteverket är följande:

  • Namn och organisationsnummer på det svenska företaget som skickar in underrättelsen,
  • Namn, adress och organisationsnummer/identifikationsnummer på det svenska eller utländska företag som är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport,
  • I vilket land det företag som ska lämna rapporten hör hemma, och
  • Datum när räkenskapsåret som omfattas av en kommande land-för-land-rapport börjar och slutar.


Underrättelsen ska skickas till adressen:

Skatteverket
403 32 Göteborg

För mer information se Skatteverkets hemsida.


Inlämnande av land-för-land-rapport i Sverige

Land-för-land-rapporten ska lämnas in i Sverige senast 31 december 2017 för räkenskapsår som påbörjats från och med den 1 januari 2016 och avslutats senast den 31 december 2016. För företag med brutna räkenskapsår ska rapporten senast ha kommit in till Skatteverket inom 12 månader från det att räkenskapsåret avslutades. Lagstiftningen innebär att multinationella koncerner som året före beskattningsåret har redovisat en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor ska lämna vissa upplysningar varje år för varje skattejurisdiktion där de är verksamma.

Svenska företag ska lämna in land-för-land-rapporter till Skatteverket i ett elektroniskt XML-format. Skatteverket kommer att publicera en teknisk beskrivning för land-för-land-rapporter som beskriver hur denna ska utformas och hur filen ska lämnas in till Skatteverket. Informationen om XML för land-för-land-rapportering återfinns även i OECD:s CbCR User Guide
 

KPMG:s kommentar

Det svenska kravet för land-för-land rapportering kommer som förväntat att gälla redan för räkenskapsåret 2016. Det är därför viktigt att koncerner som uppfyller kraven för land-för-land-rapportering förbereder sig för denna rapporteringsskyldighet.

Notera att underrättelsen till Skatteverket ska ske manuellt och skickas in till Skatteverket senaste den 30 april 2017, för räkenskapsår som avslutats före den 1 april 2017. Varje enskilt svenskt företag som ingår i en koncern som omfattas av land-för-land-rapportering måste skicka in en skriftlig underrättelse till Skatteverket.

Då regelverket kring hur XML för land-för-land-rapportering ska utformas är otydligt för tillfället välkomnar vi den tekniska beskrivning som Skatteverket har meddelat att de kommer att publicera.

Välkommen att kontakta oss om ni vill ha mer information om notifieringsprocessen eller om ni har frågor om land-för-land-rapporteringen.


Annika Lindström
annika.lindstrom@kpmg.se

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.