Skatterättsnämnden om kupongskatt och avkastningsskatt

Skatterättsnämnden om kupongskatt och avkastningsskatt

Skatterättsnämnden har prövat de svenska reglerna gentemot EU-rätten.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett utländskt livförsäkringsföretag (”Y”) inte är skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar som försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt för i Sverige. I ett relaterat ärende fann nämnden att en i Sverige obegränsat skattskyldig person (”X”) som innehar en försäkring hos Y inte har rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande kupongskatt som belastat försäkringen och som överstiger den avkastningsskatt som belöpt på samma försäkring.
 

Bakgrund

Y är ett utländskt livförsäkringsföretag som marknadsför och säljer försäkringar på den europeiska marknaden. En i Sverige obegränsat skattskyldig person som har en livförsäkring hos Y är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen. I de fall svenska aktier är knutna till försäkringar som Y meddelat uttas även svensk kupongskatt på utdelning. Kapitalet i en försäkring hos Y som ägs av X, som är skattskyldig till avkastningsskatt på försäkringen, kan med andra ord belastas med såväl svensk kupongskatt som svensk avkastningsskatt.

X har dock enligt gällande lagstiftning rätt till nedsättning av avkastningsskatten med belopp som motsvarar den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av senare år mot skatt avseende samma försäkring, s k carry forward.

Avkastningsskatten är kopplad till statslåneräntan vilket gör att den för närvarande är relativt låg och i många fall även lägre än den avräkningsbara kupongskatten och övriga avräkningsbara skatter som belastat försäkringen. Detta medför att i Sverige obegränsat skattskyldiga försäkringstagare kan ha avräkningsbar kupongskatt som inte kan utnyttjas för nedsättning av avkastningsskatt.

En utdelning på svenska aktier som är knuten till en försäkring som under motsvarande omständigheter tillhandahålls av ett svenskt livförsäkringsföretag beskattas bara hos livförsäkringsföretaget med avkastningsskatt.
 

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden tar fasta på att avkastningsskatten är lägre än kupongskatten och att en försäkring meddelad av Y beskattas hårdare än sin svenska motsvarighet. Enligt Skatterättsnämnden utgör denna skillnad i beskattning ett hinder för den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF, som inte kan rättfärdigas.

Y befinns därför inte skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar där försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt. Noteras kan att två nämndemän är skiljaktiga avseende motiveringen men delar majoritetens uppfattning att skillnaden i beskattningen utgör ett hinder som inte kan rättfärdigas.

Skatterättsnämnden fann att X inte har rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande den kupongskatt som belastar försäkringen och som överstiger avkastningsskatten samma år. Noteras kan att två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att X skulle medges nedsättning av avkastningsskatt motsvarande den kupongskatt hänförlig till X:s försäkring som Y betalat.
 

KPMG:s kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär ett viktigt steg i att undanröja den dubbelbeskattning som drabbat svenska försäkringstagare och som inneburit en snedvridning ur konkurrenshänseende på den svenska och europeiska marknaden.

Det är oklart huruvida Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. Notabelt är dock att Skatterättsnämnden var enig såvitt avser utgången i ärendet.


Kontakt
Nils Schmid
+46 70 939 97 95
nils.schmid@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.