Ingen mervärdesskatt på styrelseuppdrag – nytt ställningstagande från Skatteverket

Ingen mervärdesskatt på styrelseuppdrag

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande i frågan om en styrelseledamot ska anses agera som en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende.

1000

Kontakt

Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Skatteverket har den 9 oktober 2020 publicerat ett ställningstagande i frågan om en styrelseledamot ska anses agera som en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. 

Skatteverket bekräftar att en ledamot som under minst ett år ska utföra ett styrelseuppdrag mot ersättning kan anses bedriva ekonomisk verksamhet inom ramen för sitt uppdrag. Skatteverket anser dock att en styrelseledamot inte agerar i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar. Detta innebär att verksamheten inte anses bedrivas självständigt och att styrelseledamoten därför inte kan anses agera i egenskap av en beskattningsbar person. Någon mervärdesskatt ska därför enligt Skatteverket inte tas ut på styrelsearvodet. Detta gäller vidare allt arbete som sker inom ramen för ett styrelseuppdrag och oavsett om styrelseledamoten självständigt bedriver en annan verksamhet vid sidan av styrelseuppdraget. Inte heller då ska mervärdesskatt tas ut på styrelsearvodet.

För att styrelsearbetet ska anses bedrivas självständigt får den som bedriver verksamheten varken vara bunden av ett rättsligt band som skapar ett anställningsförhållande eller befinna sig i en underordnad ställning.

Enligt ställningstagandet ska följande två förutsättningar vara uppfyllda för att en person inte ska anses befinna sig i en underordnad ställning.

  • Personen bedriver verksamheten i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar.
  • Personen står själv den ekonomiska risken för verksamheten.

Detta innebär enligt Skatteverket ett krav på att ledamoten ensam ska kunna utöva de befogenheter som har tilldelats styrelsen. Om ledamoten saknar ett individuellt ansvar för de handlingar som styrelsen vidtar eller för de skador som orsakas tredje man i samband med att ledamoten utövar sin funktion anses ledamoten inte agera på eget ansvar. Ett styrelseuppdrag i ett aktiebolag innebär vidare en skyldighet för ledamoten att omsorgsfullt och lojalt uppfylla sina förpliktelser som är reglerade i olika lagar. Med uppdraget följer dock enligt Skatteverket inte en rätt för ledamoten att ensam utöva de befogenheter som en styrelse har, även om en styrelse kan delegera vissa uppgifter till en enskild ledamot. Det är normalt styrelsen som svarar för förvaltningen av aktiebolagets angelägenheter. I sådant fall är det också styrelsen som är beslutför. Det innebär enligt Skatteverkets uppfattning att en styrelseledamot i ett aktiebolag inte kan anses agera i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar vid utövandet av styrelseuppdraget. Även om ett styrelseuppdrag innebär ett visst personligt ansvar för ledamoten medför inte det att denne ska anses ha ett individuellt ansvar för alla de handlingar som styrelsen vidtar.

Eftersom en styrelseledamot enligt Skatteverket inte bedriver verksamhet i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar saknas anledning att bedöma om den andra förutsättningen - om ledamoten själv står den ekonomiska risken – är uppfylld. Det betyder att en styrelseledamot får anses befinna sig i en underordnad ställning. Verksamheten bedrivs därmed inte självständigt och någon mervärdesskatt ska därför inte utgå på arvodet.

KPMG: s kommentar

Ur inkomstskatterättsligt perspektiv har det på liknande sätt diskuterats om styrelsearvode kan faktureras av ledamotens bolag eller om styrelseledamoten ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Frågan har behandlats i praxis (RÅ 1993 ref. 104, RÅ 1993 ref. 55, RÅ 2000 not. 187 och HFD 2017 ref. 41) och får anses slutligt avgjord genom HFD 2019 not 31, vari Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde saken i plenum och uttalade att det inte förelåg anledning att ändra tidigare praxis. Med anledning av detta råder en presumtion för beskattning hos ledamoten i inkomstslaget tjänst på grund av uppdragets personliga karaktär, så som det definieras i bestämmelserna om styrelsen i aktiebolagslagen (2005:551). Den allmänna rättsuppfattningen har dock, i vart fall fram till 2017 års avgörande, varit att bolag med inkomstskatterättslig verkan har kunnat fakturera styrelsearvode. Även Skatteverket delade den uppfattningen. Enligt vår erfarenhet har bolag också regelmässigt utgått från att det normal förelegat avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till sådan fakturering. Denna uppfattning förändrades efter 2017 års dom. Skatteverket publicerade då en rättsfallskommentar som angav att de avtal om fakturering av styrelseuppdrag som ingåtts före HFD:s dom kunde fortlöpa med inkomstsskatterättslig verkan som längst till nästkommande årsstämma, förutsatt att den inte hölls senare än 2018. Därefter ska, enligt Skatteverket, fakturering av styrelsearvodet inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Skatteverkets ställningstagande om mervärdesskatt saknar liknande tillämpningsinformation och föranleds inte heller av någon förändring av gällande rätt. Följaktligen inställer sig frågan om Skatteverkets uppfattning är att mervärdesskatt på fakturerade styrelsearvoden ska anses felaktigt debiterad och därför icke avdragsgill hos mottagaren även när det gäller tid innan det nu meddelade ställningstagandet. Detta skulle i sådant fall innebära risk för nekat avdrag och potentiellt skattetillägg vid en eventuell granskning av Skatteverket för de företag som dragit av mervärdesskatt på styrelsearvoden. Omprövning på Skatteverkets initiativ kan normalt ske innevarande samt ytterligare sex år bakåt i tiden.

Ställningstagandet skapar även osäkerhet för hanteringen av moms i de fall det inkomstskattemässigt är tillåtet att fakturera styrelsearvode (situationer som rör en så kallad företagsdoktor, som har ansetts kunna bryta ovan nämnda presumtion, RÅ 1993 ref. 55).

Ställningstagandet innebär att företag som har fakturerats styrelsearvoden nu har anledning att se över hanteringen av mervärdesskatt. Vi rekommenderar att såväl uppdragets karaktär och den ersättning som tas ut ses över. För företag som har gjort avdrag för mervärdesskatt på sådana uppdrag som enligt Skatteverkets uppfattning innebär att mervärdesskatten är felaktigt debiterad bör även övervägas om rättelse genom omprövning av tidigare deklarationer ska ske. Eftersom ställningstagandet inte åtföljs av särskild tillämpningsinformation kan sådan omprövning även komma att aktualiseras för styrelseuppdrag som har beslutats senast vid årsstämma innan 2018 och därför kunnat faktureras inkomstskatterättsligt.

Har du frågor om hantering av styrelsearvode och likande tjänster är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har lång erfarenhet av rådgivning kring fakturering av managementtjänster, styrelsearvoden med mera, ur såväl inkomst- som mervärdeskatterättsliga perspektiv. Vi är vana att analysera och lämna rekommendationer kring både historisk hantering, exempelvis rättelser av deklarationer och framåtsyftande hantering.

Läs mer
Skattverkets ställningstagande den 9 oktober 2020 (dnr 8-512039)

Marie Hedin
Indirect Tax
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se

Tobias Almqvist
Inkomstskatt
+46 76 876 99 01
tobias.almqvist@kpmg.se

Camilla Berkesten Hägglund
Inkomstskatt
+46 72 186 89 54
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.