Budgetpropositionen för 2021 presenterad

Budgetpropositionen för 2021 presenterad

I budgetpropositionen för 2021 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. Här presenteras ett urval av dessa föreslagna förändringar.

1000

Kontakt

Johanna Ahlstedt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

 Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Regeringen har idag överlämnat 2021 års budgetproposition samt förslag till höständringsbudget 2020 till riksdagen. Detta TaxNews går igenom ett urval av skatteförslag och aviserade skatteförslag för 2021 relaterade till företagsskatteområdet. 

Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto
Regeringen aviserar nu att gå vidare med förslaget om att justera nuvarande effekter av koncernbidragsspärren och ej avdragsgill ränta vid tillämpningen av EBITDA-reglerna. Regeringen avser att under 2020 återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Reglerna föreslås, likt tidigare, att träda i kraft 1 januari 2021 och regeringen anger att de ej bör tillämpas retroaktivt.

Förslag om riskskatt för större kreditinstitut på remiss
Regeringen har remitterat en promemoria med förslag till en ny skatt för kreditinstitut. Den nya lagen föreslås heta lagen om riskskatt för vissa kreditinstitut. 

Kretsen skattskyldiga består i promemorian av svenska eller utländska kreditinstitut. En förutsättning är att dessa, på egen hand eller tillsammans med andra kreditinstitut i samma koncern, totalt har mer än 150 miljarder kronor i skulder, bortsett avsättningar och obeskattade reserver. För att räknas med ska skulderna vara hänförliga till verksamhet i Sverige. Tanken är att lagstiftningen ska vara oberoende av var det beskattade kreditinstitutet har sitt huvudkontor.

Beskattningsunderlaget föreslås utgöras av det beskattade kreditinstitutets totala skulder, undantaget avsättningar och obeskattade reserver samt vissa tillåtna avdrag. Även i detta fall förutsätts att skulderna är hänförliga till verksamheten i Sverige. Inledningsvis föreslås skatten vara 0,06 procent, vilket beräknas motsvara en intäkt om 5 miljarder kronor för statskassan. En höjning till 0,07 procent – motsvarande 1 miljard kronor enligt regeringens beräkningar – planeras dock redan 2023. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 november 2020.

Skattereduktion för investeringar i maskiner och inventarier
Regeringen föreslår att det bör införas en tillfällig skattereduktion för investeringar i maskiner och andra materiella inventarier. Reduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för sådana inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari t.o.m. 31 december 2021, och reduktionen begärs i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022, samt 2023 om utrymme finns kvar. Skattereduktionen kommer att gälla vid sidan av det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för de som arbetar med FoU
Vissa justeringar föreslås i reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifter för vissa anställda som arbetar med forskning och utveckling. Det s k arbetstidsvillkoret, d v s kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling, bör sänkas till minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar
En tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift aviseras på ersättning till personer mellan 19 och 23 år. Nedsättningen bör enligt regeringen utformas så att endast ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Det innebär en nedsättning med 11,69 procentenheter och en avgiftsnivå om sammantaget 19,73 procent (jämfört med normala 31,42 procent). Den tillfälliga nedsättningen föreslås gälla under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023. Regeringen avser återkomma med ett lagförslag under 2021.

Utvidgning av nedsättning av arbetsgivaravgifter till små företag
För företag utan anställda som anställer en eller två personer eller för företag med en anställd som anställer ytterligare en person aviseras få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna under 1 juli 2021 till 31 december 2022. Reglerna bör enligt regeringen innebära att arbetsgivaren bara ska betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad till den anställde under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Regeringen avser återkomma med ett lagförslag under 2021. 

Justerad beräkning för bilförmån
Från den 1 juli 2021 aviseras en uppjustering av schablonvärdet som används för beräkning av bilförmån i syfte att bättre avspegla ett marknadsvärde. Regeringen anser att schablonen enligt den beräkning som görs idag ofta resulterar i ett värde som klart understiger marknadsvärdet vilket innebär ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontant lön. Regeringen avser att återkomma med ett lagförslag under 2021.

Expertskatten föreslås bli mer konkurrenskraftig
Regeringen har, som tidigare aviserats, föreslagit en förändring av reglerna för skattelättnader för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner (expertskatt) som vistas och arbetar tillfälligt i Sverige. Skattelättnaden ska enligt förslaget kunna tillämpas i maximalt fem år, istället för den nuvarande gränsen på tre år. Den nya tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men kan tillämpas även på vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020. Läs mer i TaxNews.

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av viss elektronik
Regeringen föreslår att omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt bör införas vid nationell handel mellan beskattningsbara personer av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Omvänd skattskyldighet ska endast gälla om det totala beskattningsunderlaget för omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kronor i fakturan. Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Energiskatter

  • Regeringen föreslår att nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet slopas. Förändringarna bör genomföras i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.
  • Det föreslås vidare en utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el i bl a mindre solanläggningar genom höjda effektgränser. Regeringen avser även föreslå att förnybar el, inklusive solel, från mindre anläggningar får fullständig skattebefrielse genom utvidgning av den nuvarande möjligheten till avdrag i deklarationen. Ändringarna föreslås kunna träda i kraft den 1 juli 2021.
  • Skattenivån i lagen om skatt på energi höjs till 0,6 öre per kilowattimme avseende el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet samt för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar samt el som förbrukats som landström. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
  • Det föreslås att skattebefrielsen för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol avskaffas från och med 1 januari 2021.

Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023
Därutöver föreslås att en skatt införs på sådan tobak som i dag inte beskattas. En sådan skatt föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Skatt på engångsartiklar i plast samt på kemikalier i kläder och skor
Sedan tidigare är det även känt att det föreslås en skatt på vissa engångsartiklar i plast, samt en skatt på kemikalier i kläder och skor. Läs mer i våra tidigare TaxNews: Förslag avseende skatt på engångsartiklar i plast och Förslag på skatt på kemikalier i kläder och skor.

Möjlighet för arbetsgivare att erhålla ersättning för kompetensutveckling vid korttidsarbete 
Förslaget innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser under den genom korttidsarbete arbetsbefriade tiden ska få ersättning för kostnader för sådana insatser.

Förlängning av vissa tillfälliga bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen
Förslaget innebär att den tillfälliga lättnaden i arbetsvillkoret ska förlängas samt att regeringen tillfälligt även ska kunna meddela föreskrifter om en lägsta gräns för dagpenningen i form av grundbelopp. Den föreslagna förlängningen föreslås gälla till och med den 1 januari 2023.

KPMG:s kommentar

Regeringen avser således att genomföra flera förändringar inom skatteområdet. Vi bevakar dessa noga. Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag.

Läs mer


Johanna Ahlstedt
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.