Förslag till delvis nya regler för beskattning av tjänstebilar m m

Delvis nya regler för beskattning av tjänstebilar

Regeringen avser att i budgetpropositionen 2018 föreslå ett nytt system för beräkning av bilförmån. Detta TaxNews går igenom huvuddragen i förslaget.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen avser att i budgetpropositionen 2018 föreslå ett nytt system för beräkning av bilförmån med bonus beräknad efter inköpspriset för miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp. Prisbeloppsregeln vid schablonberäkningen av bilförmånsvärdet föreslås sänkt. Fordonsskatten blir i stället en egen post utöver prisbasbeloppsdelsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet vid beräkningen av bilförmånsvärdet.

Miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp premieras vid inköpstillfället genom en bonus. Bonusen föreslås bli maximalt 45.000 kr vid 0 gram utsläpp av koldioxid.

Dessutom föreslås vissa mindre ändringar vad avser nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar.

Ändringarna föreslås träda i kraft för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som registrerats i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare.

Vidare föreslås att trängselskatt, väg-,bro-, och färjeavgift som arbetsgivaren betalar inte ska ingå i bilförmånsvärdet. Förmånen blir skattepliktig och beräknas till marknadsvärdet för de som använder bilen privat t.ex. för resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 

Vad betyder då de föreslagna ändringarna i praktiken för en arbetsgivare och anställd?
 

  • Förslagen påverkar företagens bilpolicy och bilavtal samt leder till ökat administrativt arbete.

  • Om förslaget blir verklighet kommer bilförmånsvärdet i praktiken kommer att beräknas på två olika sätt beroende på om det är en äldre bil eller en nyare bil som är registrerad efter den 30 juni 2018.

  • Att trängselskatten blir en skattepliktig förmån vid privata resor mellan bostaden och arbetsplatsen blir en tydlig och betungande merkostnad för en anställd (skatt) och arbetsgivare (arbetsgivaravgifter) utöver den administration som krävs för att följa gällande rätt.

  • Ett maximalt förmånsvärde för trängselskatt i Stockholm med beaktande av normalt antalet arbetade dagar år 2018 hamnar på 25.200 kr (240 arbetsdagar med en dagavgift om 105 kr). Den högsta marginalskatten i Stockholm är cirka 55 %. Skattekostnaden blir då 13860 kr. Arbetsgivaravgifter (31,42%) kan beräknas till 7918 kr. Motsvarande beräkning men med en maximal dagavgift om 60 kr kan göras för Göteborg.

  • Framtida bilpolicy kommer sannolikt inte styras enbart av olika basbeloppsgränser vad avser de anställdas rätt till tjänstebil.

  • Det kommer även vid förslagets genomförande framgent var förmånligt med tjänstebil som släpper ut lite koldioxid (upp till 95 gram). Bensin- och dieselbilar kommer i varierande grad få förhöjd fordonskatt och därmed ett höjt förmånsvärde..


En översyn bör göras av dagens hantering av tjänstebilar när tydliga signaler finns om att en majoritet i riksdagen är för förslagen.
 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om förslaget.
 

Läs mer
Ändrad beräkning av bilförmån (PDF 278 KB)
Våra tjänster om förmåner
 

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.