Högsta förvaltningsdomstolen avgör Lexel-målet om 2013 års ränteavdragsregler

HFD avgör Lexel-målet om 2013 års ränteavdragsregler

Högsta förvaltningsdomstolen har idag den 22 mars 2021 meddelat dom i det s k Lexel-målet och medger, som väntat, bolaget avdrag för räntekostnader.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag den 22 mars 2021 meddelat dom i det s k Lexel-målet och medger, som väntat, bolaget avdrag för räntekostnader. Detta mot bakgrund av att det genom EU-domstolens avgörande den 20 januari 2021 är klarlagt att det inte är förenligt med artikel 49 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget) att med stöd av undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler vägra Lexel avdrag för de aktuella ränteutgifterna, se tidigare TaxNews i detta avseende.

Målet avser i korthet ett svenskt bolag (Lexel) som nekats skattemässigt avdrag med stöd av undantaget från tioprocentsregeln för räntekostnader som betalas till ett franskt koncernbolag med underskott. Undantaget från tioprocentsregeln anger att ränteutgifter som avser en skuld till ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Efter EU-domstolens avgörande gick målet tillbaka till HFD för slutligt avgörande. 

HFD:s dom

HFD anger i huvudsak följande vid sin bedömning. Av utredningen i målen framgår att Lexel och den franska långivaren är i intressegemenskap med varandra och att beskattningsnivån i Frankrike är sådan att tioprocentsregeln är tillämplig. Det är vidare ostridigt att Lexel och det franska bolaget skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om det franska bolaget hade varit ett svenskt bolag och att undantagsregeln då inte hade varit tillämplig på räntor som betalats från Sverige till Frankrike. Genom EU-domstolens dom är det därmed klarlagt att det inte är förenligt med artikel 49 i EUF-fördraget att med stöd av undantagsregeln vägra Lexel avdrag för de aktuella ränteutgifterna. HFD drar mot den bakgrunden slutsatsen att det saknas anledning att nu ta ställning till om denna regel är tillämplig på ränteutgifterna enligt svensk intern rätt. Det följer enligt HFD att överklagandet ska bifallas och Lexel beviljas avdrag för ränteutgifterna.


KPMG:s kommentar

Domen från HFD var väntad och innebär givetvis att många bolag nu bör ha nya argument att föra fram för att medges ränteavdrag, något vi kan bistå med. 

Vi avser att inom kort hålla ett webbinarium om möjliga implikationer av HFD:s dom och praktiska överväganden för bolag med nekade ränteavdrag likt Lexel, men även andra relaterade överväganden som inte direkt framgår av HFD:s dom, såsom t.ex. för bolag med räntekostnader på lån från länder utanför EU (t ex USA) eller där beskattningen av ränteinkomsten understiger 10%. Dessutom berörs frågor kring hur bolag praktiskt bör gå tillväga för att få rätt till avdrag, samt en framåtblick hur det kan påverka tillämpningen av dagens gällande regler som tillämpas från och med 2019. Datum för webbinariet meddelas snart.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller vill diskutera.

Läs mer
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 mars 2021 (mål nr 4849-18 och 4849-18), PDF 102 KB

Read the article in English
 

Caroline Väljemark
+46 76 863 99 39
caroline.valjemark@kpmg.se

Jonas Mauritzson
+46 72 368 85 56
jonas.mauritzson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.