Under senare tid har det varit stort fokus på den nya globala minimiskatten (Pillar Two). En viktig men saknad del har dock varit de s.k. safe harbour-reglerna. Igår publicerades äntligen det efterlängtade implementeringspaket från OECD med bl.a. dokumentet om safe harbours (Safe harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)) som många gått och väntat på. Dokumentet innehåller följande safe harbours: 

  1. en tillfällig safe harbour (Transitional CbCR Safe Harbour) baserad på data i land-för-land-rapporten (CbCR-data)
  2. en tillfällig safe harbour i form av befrielse från straffavgifter och sanktioner under en övergångsperiod (räkenskapsår som påbörjas tidigast den 31 december 2026 men inte räkenskapsår som slutar efter 30 juni 2028) om koncernen har vidtagit rimliga åtgärder för att försöka efterleva reglerna, och 
  3. ett ramverk för en permanent safe harbour i form av förenklade beräkningar (Simplified Calculations Safe Harbour).


När det gäller Transitional CbCR Safe Harbour ska koncernens top-up-skatt i ett visst land anses vara noll om man uppfyller något av följande kriterier: 

a)  Koncernens totala intäkter i landet är mindre än 10 MEUR och koncernens vinst före 
     skatt i samma land är lägre än 1 MEUR enligt årets land-för-land-rapport.

b) Koncernens förenklade ETR (Simplified ETR) i ett land motsvarar eller är större än 15
    procent (för åren 2023 och 2024).

c) Koncernens vinst före skatt i landet motsvarar eller är lägre än beloppet för
    substansundantaget (Substance-based Income Exclusion) för samtliga enheter i det
    landet baserat på data i land-för-land-rapporten. 

När det gäller undantag b) och den förenklade ETR-beräkningen så utgörs täljaren (Covered Taxes) i detta fall av redovisad aktuell skatt (inklusive uppskjuten skatt). Beloppet ska dock justeras dels för sådan skatt som inte utgör ”Covered Taxes” enligt GloBE-reglerna, dels för skatt hänförlig till osäkra skattepositioner. Det sista kan innebära både en ökning och en minskning av den redovisade skatten. Nämnaren däremot baseras på inkomsten före skatt enligt koncernens land-för-land-rapport.


Förutom dessa tillfälliga safe harbours presenteras ett ramverk för en permanent safe harbour baserat på vissa förenklade beräkningar (Simplified Calculations Safe Harbour). Dessa safe harbours bygger i princip på samma grund som de regler som redan finns i GloBE-reglerna om minimi-regeln (De Minimis Test), substansundantaget (Routine Profits Test) och GloBE-beräkningen (ETR Test). Tanken med dessa safe harbours är att förenkla beräkningarna utan att riskera att syftet med reglerna upprätthålls. Notera dock att OECD ännu inte kommit överens om den exakta utformningen av denna vägledning varför det i dagsläget inte är möjligt att bedöma hur reglerna slutligen kommer att utformas och därmed inte heller vilka enheter som kommer omfattas.  

Enligt De Minimis Test ska ett undantag göras om intäkterna i ett land är lägre än 10 MEUR och inkomsten i landet är lägre än 1 MEUR. Enligt Routine Profits Test ska ett undantag göras om vinsten i ett land maximalt uppgår till beloppet för substansundantaget med vissa justeringar och förenklingar och enligt ETR-testet (ETR Test) ska en beräkning göras av GloBE ETR men utifrån förenklade siffror.


Förutom vägledning om tillfälliga safe harbours innehåller implementeringspaketet inte mycket av färdiga regler, bl.a. efterfrågar OECD synpunkter på två dokument om deklarationen (GloBE Information Return, GIR) respektive förutsebarhet och tvistelösning (Tax Certainty). Förutom det som publicerats nu väntas ytterligare vägledning kring administration komma under början av år 2023. OECD rapporterar också att arbetet går framåt vad gäller subject-to-tax rule och det multilaterala instrument som ska tas fram som ska underlätta implementeringen av subject-to-tax rule. 

KPMG:s kommentar

Givetvis är de efterlängtade safe harbour-reglerna mycket välkomna. Många koncerner kommer i och med detta att slippa detaljerade ETR-beräkningar för åtminstone vissa delar av koncernen vilket minskar den administrativa bördan som helhet. Dessa safe harbours medför ingen lättnad i skyldigheten att lämna en GloBE Information Return för koncernen men underlättar beräkningen och kan reducera den information som behöver lämnas in. 

Det är viktigt att komma ihåg att man inte per automatik har en ETR på 15 procent bara för att den nominella skattesatsen i ett land är över 15 procent. Olika typer av skattereduktioner m.m. (tax incentives) och permanenta skillnader mellan skatt och redovisning kan medföra att den effektiva skatten blir lägre än förväntat. I det redovisade resultatet som ligger till grund för land-för-land-rapporteringen kan exempelvis skattefria inkomster ingå vilket minskar ETR i den förenklade beräkningen. Det kan därför vara klokt att så snart som möjligt se över vilka länder i koncernen som kan omfattas av dessa undantag och vilka länder man fortfarande behöver göra en mer detaljerad ETR-beräkning för. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Läs mer
EU:s medlemsländer har enats om minimiskatten! (TaxNews nr 39, 2022)
Minimiskatten rycker närmare trots politisk osäkerhet (TaxNews nr 38, 2022)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.