Nytt åtgärdspaket mot skatteflykt från EU

Nytt åtgärdspaket mot skatteflykt från EU

EU-kommissionen presenterade igår, den 28 januari 2016, sitt nya åtgärdspaket mot bolagsskatteflykt.

1000
Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post
dekorbild

Paketet inkluderar ett direktiv med en gemensam EU-strategi bland annat avseende implementering av OECD:s BEPS-rapporter, exempelvis med precisering av ränteavdragsregler. Enligt kommissionär Moscovici syftar det nya paketet inte bara till att implementera OECD-standarderna på ett samordnat sätt inom EU, utan går även bortom dessa rekommendationer. Nedan följer en sammanfattning av huvuddragen i kommissionens paket.

”Anti-BEPS”-direktiv

De föreslagna reglerna fastställer gemensamma minimiregler gällande bl a ränteavdragsbegränsningar, exitbeskattning, CFC-beskattning, hybrider och en skatteflyktsklausul (GAAR). Dessa standarder är avsedda att ge ett minimiskydd för medlemsstaterna och de nationella tillämpningsföreskrifterna kan därför gå längre. Kort om de viktigaste förslagen:

Ränteavdragsbegränsningsregler – De föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar bolag med hemvist inom EU/EES. Ränteavdrag för nettoränta ska begränsas till 30% x EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) (skattejusterad) eller 1 miljon EUR (beroende på vilket som är högst). Dessutom finns en kompletteringsregel enligt vilken ränteavdrag ändå inte begränsas om bolagets equity/assets ratio är samma som eller högre än koncernens. Direktivet innehåller även carry forward regler (som tillåter carry forward av EBITDA eller nettoränta).

Exit skatt – De föreslagna exitskattereglerna träffar vissa gränsöverskridande överföringar av tillgångar eller hemvist inom EU eller till länder utanför EU. Reglerna återspeglar i stort sett EU:s rättspraxis på området och säkrar en uppskjuten beskattningsmekanism för överföringar inom EU/EES. Vid en överföring inom EU, kommer den mottagande medlemsstaten också att behöva acceptera samma marknadsvärde som startvärdet av tillgångarna i skattehänseende såsom det har definierats i hemlandet.

Avräkning av utländsk skatt – Enligt en särskild bestämmelse (switch-over clause) ska credit-metoden (dvs avräkning) tillämpas istället för exempt-metoden i vissa lägen. Denna försvarsmekanism ska utlösas i tredjelandsituationer när inkomster beskattas med en skattesats som är lägre än 40% av den skattesats som gäller i den mottagande medlemsstaten.

Skatteflyktsregel (GAAR) – Med avsikten att återspegla EU:s rättspraxis på området ska en GAAR införas i direktivet som kräver att EU:s medlemsstater bortser från arrangemang som inte uppfyller krav avseende motiv och substans.

CFC-regler – Till skillnad från rådets ursprungliga förslag gäller de föreslagna reglerna CFC-bolag både inom och utom EU. CFC-inkomster blir skattepliktiga om vissa tröskelvärden är uppfyllda vad gäller ägande (50%), effektiv skattesats (40%) och passiva inkomster (50%). Medan icke-EU CFC skulle bli föremål för ett objektivt test, skulle EU/EES-CFC endast omfattas av reglerna om de innebär rent konstlade upplägg. En undantagsbestämmelser för finansiella företag inom EU kommer också finnas.

Hybrid mismatch – I motsats till rådets ursprungliga text, omfattar förslaget endast situationer inom EU avseende hybridföretag och hybridinstrument. Enligt den nya texten ska den skattemässiga karaktäriseringen som används i staten varifrån betalning görs (källstaten) följas i syfte att säkerställa en enhetlig skattemässig behandling inom EU.
 

Country-by-country reporting

EU-kommissionens paket innefattar även ett förslag om att genomföra country-by-country rapportering till de lokala skattemyndigheterna, såväl som utbyte av rapporterna mellan dem. Reglerna avser att spegla OECD: s rekommendationer i BEPS Action 13, läs mer om dessa här.

Rekommendation om missbruk av skatteavtal

Rekommendationerna är avsedda att spegla OECD:s BEPS Action 6 (treaty shopping) och Action 7 (fasta driftställen).

Kommissionen anammar generellt OECD:s förslag baserat på ”the principal purpose test”, men betonar att det är nödvändigt att anpassa ordalydelsen som OECD föreslagit efter rättspraxis från EU-domstolen, genom att införa en hänvisning till "genuine economic activities".

Slutligen uppmanas medlemsstaterna att genomföra de nya bestämmelserna i artikel 5 i OECD:s modellavtal (dvs avseende fasta driftställen) i samband med ingåendet eller revideringen av befintliga skatteavtal, särskilt när man hanterar frågor som rör artificiellt undvikande av fast driftställestatus.

KPMG:s kommentar

Lagförslagen kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet för överläggning och till rådet för antagande av alla medlemsstater. Även om förslaget till Anti-BEPS-direktivet inte ger ett specifikt datum för införandet, har kommissionär Moscovici redan vid flera tillfällen uttryckt sin övertygelse om att ett snabbt antagande bör vara möjligt.

För svensk del kan det särskilt noteras att Sverige nu har ytterligare en parameter att förhålla sig till avseende arbetet med nya ränteavdragsbegränsningsregler. Om direktivet antas kommer Sverige således vara bundna att implementera dylika earnings-stripping regler inom en viss tid. Kommissionen sätter golvet för ränteavdrag högt. Det bör dock erinras att direktivets regler endast är ett minimikrav, och att det är tillåtet för länder att tillämpa strängare regler. Någon bestämd slutsats om storleken på den framtida svenska ränteavdragsbegränsningen kan således inte dras i och med detta.

Förslagen som beskrivs ovan kommer sannolikt att genomgå förändringar allt eftersom den politiska debatten utvecklas. Men både kommissionär Moscovici och den nya nederländska ordföranden har redan uttryckt sin avsikt att införa anti-BEPS direktivet före utgången av det holländska sexmånadersmandatet. Därför kan inte ett relativt snabbt antagande av förslagen uteslutas.

Det kan i sammanhanget också nämnas att kommissionen väntas offentliggöra ett reviderat förslag gällande ett initiativ om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) under hösten 2016, samt ett förslag avseende tvistlösning under sommaren 2016.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om förslagen och dess konsekvenser

Läs mer: Euro Tax Flash 273 - European Commission presents its new Anti-Tax Avoidance Package

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.