Regeringen har gett i uppdrag till en utredare att analysera uttag av fastighetsskatt på vissa typer av industrifastigheter. Inom gällande värderingsmodell utgår fastighetsskatt för såväl mark som industribyggnad. Under vissa särskilda omständigheter utgår även fastighetsskatt för maskinell utrustning som finns på industrifastigheten när den maskinella utrustningen anses utgöra byggnadstillbehör. Förenklat innebär detta att utrustningens värde beaktas när taxeringsvärdet för industribyggnaden fastställs. Fastighetskatt utgår dock inte för industritillbehör såsom maskinell utrustning m.m. om dessa inte anses utgöra byggnadstillbehör. Reglerna är snåriga och tillämpningen har inte alltid följt en röd tråd.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga uttaget av fastighetsskatt på sådan maskinell utrustning som utgör byggnadstillbehör (d.v.s. den typen av maskinell utrustning som beaktas när industribyggnadens taxeringsvärde fastställs),
  • analysera om det finns skäl att undanta byggnadstillbehör i form av maskinell utrustning från fastighetsskatt och då särskilt ta hänsyn till om det nuvarande rättsläget medför olikformiga och orättvisa underlag för fastighetsskatt för industribyggnader eller minskar incitament till nya investeringar och
  • ·om det finns skäl att undanta utrustningen från fastighetsskatt, analysera om ett undantag kan utformas på ett godtagbart sätt och i så fall lämna nödvändiga författningsförslag. 

KPMG:s kommentar

Det är ingen hemlighet att många fastigheter (däribland industrifastigheter) har felaktiga och höga taxeringsvärden. Vad gäller industrifastigheter finns det en rad omständigheter som fastighetsägare generellt sett måste beakta för att taxeringsvärdet bli korrekt. Det är inte ovanligt att fastighetsägare behöver lämna in särskilda yrkanden om justering för att det schablonberäknade värdet ska justeras till ett korrekt värde som överensstämmer med de värden som är godtagbara enligt fastighetstaxeringslagen.

Inom gällande värderingsmodell finns det sedan tidigare en gränsdragningsproblematik och rättstillämpningen kan leda till oönskade effekter. Problematiken kan illustreras med att kostnaderna för fastighetsskatt kan öka med flera miljoner kronor per år om en fastighetsägare investerar i vissa typer av maskiner trots att fastighetsskatt ska belöpa på fastigheter och inte maskiner. Denna effekt är väldigt vanligt bland processindustrier men kan förekomma även i alla andra industrifastigheter. Vi på KPMG har med framgång drivit flera processer där vi har hjälpt fastighetsägare med att utröna gränsdragningen mellan vad som utgör byggnadstillbehör och industritillbehör.

Vi välkomnar utredningen och följer den med spänning då en klarhet på detta rättsområde kan ge incitament till fastighetsägare att genomföra erforderliga investeringar utan att behöva riskera ökade fastighetsskatter.

Vill du diskutera eller behöver hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skattespecialister hjälper dig gärna!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss