OECD/G20 har sent den 8 oktober publicerat en uppdaterad gemensam överenskommelse avseende Pillar One and Two som innebär stora förändringar av den internationella beskattningen och som enligt förslaget ska tillämpas redan från 2023.

 

Pillar Two

Pillar Two innebär en omfattande internationell skattereform som ska säkerställa en minimiskatt om 15% för multinationella koncerner fr o m 2023. Reglerna ska tillämpas på multinationella företag med en global omsättning överstigande 750 miljoner euro (beräknas i enlighet med Country-by-Country-reglerna) och förväntas resultera i en ökad årlig global beskattning på USD 150 miljarder. 

Pillar One

Pillar One avser att träffa världens 100 största och mest lönsamma multinationella koncerner och innebär en omallokering av beskattningsrätten så att marknadsländernas möjligheter att beskatta ökar. Enligt beräkningar kommer detta förslag innebära att beskattningsrätten för vinster på mer än USD 125 miljarder årligen kommer flyttas från huvudkontorsländer till de länder där bolagets kunder finns. Omsättningströskeln för vilka koncerner som träffas planeras att sänkas i framtiden.

Överenskommelsen benämns Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (PDF) och har arbetats fram av Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) som inrättades i juni 2016 och som sammanför 140 länder och jurisdiktioner för att samarbeta om genomförande av OECD / G20 BEPS-paketet.

136 länder (av 140 länder) står bakom överenskommelsen, vilket motsvarar mer än 90% av världens BNP. I slutändan är således även Irland, Ungern och Estland med i överenskommelsen, vilket innebär att samtliga EU-länder nu står bakom denna överenskommelse. Denna tvåpelarlösning avses nu att lämnas till G20-ländernas finansministermöte den 13 oktober och sedan till G20 toppmötet i Rom den 30-31 oktober. 

Vi har även i tidigare TaxNews skrivit om att OECD/G20 publicerat så kallade “blueprints” för Pillar One och Pillar Two den 12 oktober 2020 samt om den gemensamma överenskommelse avseende uppdateringar av Pillar One and Two som OECD/G20 Inclusive Framework publicerades den 1 juli 2021.

Implementeringen

För såväl Pillar One som Pillar Two finns ambitiösa implementeringsplaner som innebär att målsättningen är att de båda regelverken ska kunna tillämpas från ingången av 2023.

TaxNews: Timetable Pillar Two

Pillar Two ska implementeras genom att OECD utvecklar modellregler med kommentarer som kommer finnas tillgängliga i november 2021 för hur de enskilda länderna ska ta in det nya regelverket i nationell lagstiftning under 2022 med huvudsaklig effekt 2023.

TaxNews: Timetable Pillar One

Pillar One ska huvudsakligen implementeras genom att länderna undertecknar en multilateral konvention under 2022 med effekt 2023. Konventionen avser även ta bort alla befintliga digitala tjänsteskatter och andra liknande relevanta ensidiga åtgärder som vissa länder infört de senaste åren.

KPMG:s kommentar

Pillar Two kan ses som ett komplement till dagens internationella beskattningssystem och genom införandet av en minimiskattenivå om 15 % avser man att minska den, som man anser, negativa skattekonkurrensen mellan länderna. Skattenivån beräknas per land och värt att notera är att det inte är den officiella skattesatsen som avses utan det effektiva skatteuttaget, vilken beräknas som den faktiskt erlagda skatten i förhållande till ett särskilt beräknat underlag. Detta tar sin utgångspunkt i det redovisade resultatet inom koncernen beräknat enligt IFRS vilket i ett andra steg justeras enligt särskilda regler. Den närmare utformningen av dessa skattemässiga justeringsregler blir således avgörande för den framtida tillämpningen. För svenskt vidkommande är det avgörande om det ska justeras för bl.a. kapitalvinster från paketerade tillgångar och överavskrivningar av inventarier.

Pillar One innebär en fundamental omdaning av den internationella bolagsbeskattningen från en beskattning som till fullo bygger på fysisk närvaro till att beskattning även ska kunna ske enbart på grund av befintlig omsättning i ett visst land. Ett trendbrott även om nu endast några få koncerner initialt kommer omfattas. OECD/IF är tydlig med att detta är ett första steg i det framtida internationella skattesystemet, vilket innebär att ambitionen är att fler företag i framtiden ska omfattas av det nya bolagsskattesystemet. Det aviseras i denna del en översyn efter sju år, dvs tidigast 2030. Detta torde ge en hint om tidsperspektivet.

Många länder har redan idag s.k. digitala skatter men genom Pillar One finns en överenskommelse att dessa ska avskaffas. Vi kan dock konstatera att Pillar One är ett generellt regelverk som träffar mer än digitala tjänster, såväl ”supply of goods” som ”services” ska omfattas. Regleringen är generell men begränsas genom såväl en storleks- som en vinstfaktor. När det gäller vilka inkomster som ska kunna beskattas i konsumtionslandet är detta däremot oklart, det anges endast att ”Revenue will be sourced to the end market jurisdictions where goods or services are used or consumed”. Detta tyder på att det inte finns någon begränsning till intäkter från försäljning till konsumtionsledet.

När det gäller implementeringen kan vi konstatera att det är en synnerligen hög ambitionsnivå särskilt om man väger in att såväl Pillar One som Pillar Two kan kräva implementering i de enskilda länderna. Det kan inte heller uteslutas att implementeringen för EU-länderna kommer att ske genom EU-direktiv. Detta torde i realiteten innebära en betydande tidsutdräkt innan reglerna kan tillämpas i EU-länderna. Även om så inte sker ser vi svårigheter ur ett svenskt perspektiv att få på plats en komplett och färdig lagstiftning redan vid utgången av 2022.

En annan osäkerhetsfaktor är att en implementering ska ha stöd i ländernas respektive parlament. Om ett eller flera ekonomiskt dominerande länder drar ut på implementeringsprocessen kan även detta få återspegling på implementeringstakten.

Vi kan avslutningsvis slå fast att det i många avseenden blir fråga om ett regimskifte inom den internationella skatterätten som innehåller många nya och svåra frågeställningar. Reglerna kommer att påverka många svenska företag på något sätt.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om ovanstående.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.