Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att OECD/G20 publicerat så kallade “blueprints” för Pillar One och Pillar Two, vilka bl a adresserar de beskattningssvårigheter som har uppstått med anledning av digitaliseringen av ekonomin. 

OECD/G20 Inclusive Framework publicerade igår, den 1 juli, en gemensam överenskommelse mellan 130 medlemsländer avseende uppdateringar av Pillar One and Two, för att möta beskattningssvårigheterna av den digitala ekonomin.

Ett antal obesvarade frågor kvarstår och medlemsländerna har för avsikt att nå en slutlig överenskommelse i oktober 2021. Länderna avser även att utarbeta en detaljerad implementeringsplan (multilateralt instrument) och har som mål att de nya reglerna ska börja gälla år 2023.

Pillar One

Pillar One Amount A syftar till att ge marknadsjurisdiktioner en utökad beskattningsrätt och länderna har nu kommit överens om att detta enbart ska träffa multinationella företag som har en global omsättning överstigande 20 miljarder euro och vars vinst överstiger 10% (vinst före skatt/omsättning). Omsättningströskeln planeras att sänkas till 10 miljarder euro i framtiden. Marknadsjurisdiktioner där företaget i fråga omsätter minst 1 miljon euro (för länder vars BNP understiger 40 miljarder euro gäller istället en gräns om 250 000 euro) medges rätt att beskatta 20-30% av koncernens residualvinst, dvs. vinst överstigande 10% av koncernens omsättning. Fördelningen mellan marknadsjurisdiktionerna ska ske med hjälp av en omsättningsbaserad allokeringsnyckel.

Överenskommelsen lämnar den s k Amount B, en slags ”safe harbour” för marknadsförings- och distributionsaktiviteter, i princip oberörd och säger enbart att denna ska arbetas vidare med under 2022.

Pillar Two

Pelare två består av:

  • Två sammankopplade nationella regler (Global anti-Base Erosion Rules, GloBE):
    (i) Income Inclusion Rule (IIR), som inför en ”top-up” skatt på moderbolag för lågskattade intäkter från ett dotterbolag; och
    (ii) Undertaxed Payment Rule (UTPR), som medger möjlighet att vägra avdrag eller kräver en motsvarande justering där de lågbeskattade intäkterna inte omfattas av IIR; och

  • En skatteavtalsregel (Subject to Tax Rule, STTR) som tillåter källstater att införa begränsad källskatt på vissa gruppinterna transaktioner som är föremål för en skatt under en avtalad gräns på 7,5 till 9%.

I överenskommelsen slår medlemsländerna fast att GloBE reglerna ska tillämpas på multinationella företag med en global omsättning överstigande 750 miljoner euro (beräknas i enlighet med CbC-reglerna) samt att skatter under 15% ska anses som lågbeskattade i detta avseende.

Implementering

I oktober 2021 väntas ytterligare förhandlingar äga rum för att komma överens om de utestående frågorna både vad gäller Pillar One och Pillar Two. Om länderna når en slutlig överenskommelse i oktober, planeras implementeringsarbete pågå under 2022 med en målsättning om att de nya reglerna ska börja gälla från år 2023.
 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om ovanstående.

Åsa Edesten
+46 72 394 64 64
asa.edesten@kpmg.se

 

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss