I regeringens budgetproposition för 2023 presenteras siffror som understryker att antalet inkomna ärenden som avser arbetstillstånd ökat och nu är högre än innan pandemin. Det är framför allt förstagångsansökningar som ökat. Den genomsnittliga handläggningstiden för förstagångsansökningar har legat på 120 dagar och för förlängningar är den genomsnittliga handläggningstiden 130 dagar. Anledningen till detta är underbemanning hos Migrationsverket och att förstagångsansökaningar har prioriterats.

Vidare presenteras underbemanning och försenade rekryteringar som huvudanledningen till försenade handläggningstider för arbetstillståndsärende. Regeringen nämner särskilt långa handläggningstider som negativt på Sveriges attraktionskraft för högkvalificerad arbetskraft.

Regeringen tydliggör att Sverige ska förbättra regalerna för högkvalificerad arbetskraft men också att missbruk inom området ska bekämpas. Inom ramen för det ska det enligt regeringen göras en översyn som tar upp frågor kring försörjningskravet samt vilka nivåer som ska gälla för lön och andra anställningsvillkor för att beviljas arbetstillstånd.

Förutsättningen för det ska enligt regeringen vara att arbetstillstånd ska beviljas i ärenden där lönenivån motsvarar medianlönen. Undantag för vissa yrkesgrupper ska kunna beviljas inom grupper där det råder arbetskraftsbrist. Exakta nivåer kommer ses över. 

KPMG:s kommentar

Långa handläggningstider är fortsatt en utmaning för bolag som rekryterar internationellt att kunna planera och ha en förutsägbarhet i handläggningen. KPMG vill även lyfta fram att det varit stora skillnader i handläggningstider under olika perioder vilket ytterligare bidragit till osäkerhet för både arbetsgivare och arbetstagare

Lagstiftningen avseende arbetstillstånd har på senaste tid förändrats i olika steg. Vi ser att ambitionen från regeringen är att fortsatt gå fram med förändringar på området som framför allt fokuserar på ersättningsnivåer. KPMG bevakar den utvecklingen och bedömer att det är särskilt viktigt att ta i beaktande i rekryteringar av anställda med mindre erfarenhet som kan ligga lägre i lön samt för anställda som är utsända i Sverige med lägre grundlöner.

Sammanfattningsvis ser KPMG att budgetpropositionen 2023 ligger i linje med den övergripande utvecklingen senaste åren där lagstiftningen på arbetstillståndsområdet blir mer komplex och där det generellt sätt ställs högre krav 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss