Automatiskt utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked

Proposition om utbyten av förhandsbesked

Regeringen har nu lämnat sin proposition om ”Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning” till riksdagen.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Bestämmelserna innebär bland annat att upplysningar om förhandsbesked från Skatterättsnämnden och rättsliga frågor till Skatteverket (dialogsvar) som rör gränsöverskridande skattefrågor automatiskt kommer att lämnas till EU:s medlemsländers skattemyndigheter. Även prissättningsbesked (s k APAs) omfattas, med undantag för de som rör länder utanför EU. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 men upplysningar ska, med vissa undantag, utbytas avseende besked som meddelats under de senaste fem åren före ikraftträdandet, d v s från 1 januari 2012.


Propositionen lämnas för att införliva EU-direktivet 2015/2376 vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Direktivet har till syfte att bekämpa skatteflykt och skadlig skattekonkurrens inom EU och medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och om förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen. Se vårt tidigare TaxNews om förslaget från EU:s finansministrar/ECOFIN. Propositionen motsvarar i huvudsak den promemoria (PDF 1,20 MB) som presenterades av Finansdepartementet i april tidigare i år.


KPMG:s kommentar

För svensk del kan införlivandet av direktivet tänkas ha en viss avhållande effekt på ansökningar om förhandsbesked i skattefrågor, ansökningar om förhandsbesked om prissättning och på rättsliga frågor till Skatteverket. Detta noteras även i propositionen. Även om sammanfattningen av innehållet i förhandsbeskeden ska utformas på ett sätt som inte leder till att en affärshemlighet, företagshemlighet eller liknande röjs, kan det faktum att förhandsbeskeden automatiskt lämnas till andra Skattemyndigheter få företag att tänka en extra gång innan en ansökan.


För koncerner med förhandsbesked i andra länder kan direktivet få konsekvenser. Genom direktivet kommer Skatteverket få ta del av upplysningar som lämnas från samtliga andra medlemsländer om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning. Det framgår av propositionen att Skatteverket aktivt kommer att använda relevant information till kontrollverksamheten och för analys- och kunskapsinhämtning om skatteupplägg.


I och med att Kommissionen får del av viss information i utbytet kan även frågor om statsstöd uppkomma (se tidigare TaxNews).


Utbytet gäller även vissa förhandsbesked som utfärdats, ändrats eller förnyats redan från den 1 januari 2012 (såvida inte koncernen i fråga har en årlig nettoomsättning på mindre än 40 miljoner euro under det beskattningsår som föregår dagen för utfärdandet, ändringen eller förnyelsen). Dessa upplysningar ska Skatteverket utbyta före den 1 januari 2018. Även tidigare år kan således påverkas. För svensk del uppskattar Skatteverket att ca 400 rättsliga svar och ca 11 prissättningsbesked omfattas av direktivet avseende perioden den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2016.


Koncerner som fått gränsöverskridande förhandsbesked och prissättningsbesked från såväl Sverige som andra EU-länder (t ex Luxemburg, Nederländerna eller Belgien) de senaste fem åren bör i ljuset av denna utveckling se över dem för att bedöma om det finns risker, både vad gäller skattesituationen i Sverige och andra medlemsländer, men även avseende EU statsstöd.


Välkommen att kontakta oss för mer information.


Läs mer
Proposition 2016/17:19 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning (PDF 893 KB)

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.