Ökat EU-utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked (tax rulings)

Ökat EU-utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked

EU:s finansministrar har den 6 oktober enats om ökat informationsutbyte för att förhindra skatteflykt och skadlig skattekonkurrens bland större bolag. Förslaget gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att automatiskt utbyta information om förhandsbesked och prissättningsbesked som beviljats fem år tillbaka i tiden och framåt.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Som ett led i sitt arbete mot skatteflykt och skatteundandragande lade kommissionen i mars 2015 fram ett förslag att det nuvarande EU-direktivet om administrativt samarbete inom området för direkt beskattning skulle ändras för att kräva att medlemsstaterna automatiskt ska utbyta information om gränsöverskridande förhandsbesked, inklusive prissättningsbesked (APAs), med varandra samt med kommissionen. Se vårt TaxNews nr 14, 2015 om detta.  

Nu, sju månader senare, har finansministrarna på ECOFIN-mötet antagit en uppdaterad version av detta förslag.

Vad har ändrats i jämförelse med tidigare förslag?

Liksom tidigare förslag är reglerna vida i sin utformning och det automatiska utbytet inkluderar alla beslut som fattas på uppdrag av en medlemsstat för transaktionerna i fråga avseende tolkningen eller tillämpningen av relevanta skattelagar. Rent inhemska förhandsbesked och beslut som rör individer omfattas inte.

Ändringar jämfört med kommissionens förslag är huvudsakligen följande:
 

  • Medlemsstaterna ska utbyta information om gränsöverskridande förhandsbesked som beviljats under de senaste fem åren, så länge de fortfarande är i kraft (tidigare förslag föreskrev en period om tio år). Detta innebär att ”rulings” som beviljats eller förnyats efter den 31 december 2011 (som fortfarande är ikraft) faller inom reglernas tillämpningsområde.
  • I det uppdaterade direktivet har man lagt till att rulings för små och medelstora bolag (SME) (förutom de med främst finansiell verksamhet) inte omfattas av utbyteskravet om de beviljats, ändrats eller förnyats före 1 april 2016. Tröskeln för SME är koncernvid nettoomsättning på 40 miljoner euro. 
  • Kommissionens rätt har nu begränsats till generisk information om förhandsbeskedet. Detaljerad information kommer fortfarande att utbytas mellan skattemyndigheterna i medlemsländerna, men kommissionen kommer inte att få del av denna. 
  • Vidare har man i det uppdaterade direktivet särskilt angett att affärshemligheter inte omfattas av kravet på utbyte.  


KPMG:s kommentar

Förväntningen är att direktivet ska bli slutligt innan den 31 december 2015, varefter medlemsländerna ska implementera bestämmelserna i sin lagstiftning innan den 31 december 2016.

Att tidsgränsen förkortats från tio till fem år kommer sannolikt att välkomnas av skattemyndigheter, med tanke på den administrativa börda som en längre period ger upphov till. Samtidigt kan man anta att skattebetalare ser positivt på att affärshemligheter inte längre blir en del av utbytet.    

Förslaget om gränsöverskridande förhandsbesked bör ses mot bakgrund av OECD:s liknande förslag i BEPS Action 5, som förespråkar ”obligatoriskt spontant utbyte” av beslut i skattefrågor. Den senare är dock inte rättsligt bindande och har en mer begränsad räckvidd.  

Den senaste tidens mediauppbåd har gjort att EU-kommissionen har valt att ta en mer aktiv hållning i kampen mot otillåtet statsstöd. Kommissionen har strukturerat börjat granska förhandsbesked eller prissättningsbesked som EU:s medlemsländer gett till företag i gränsöverskridande situationer, bland annat med en rad uppmärksammade fall (bl a Apple, Starbucks, Fiat och Amazon). Se TaxNews nr 29, 2015. Det kan noteras att även om uppgifter om gränsöverskridande förhandsbesked också kommer att utbytas med kommissionen (måhända med begränsad information), betyder det inte att en medlemsstat inte längre måste underrätta kommissionen i förväg avseende statligt stöd.  


Koncerner som fått gränsöverskridande rulings/förhandsbesked och prissättningsbesked (APAs) från såväl Sverige som andra EU-länder (t ex i Luxemburg, Nederländerna eller Belgien) de senaste fem åren bör i ljuset av denna utveckling se över dem för att bedöma om det finns risker, både vad gäller skattesituationen i andra medlemsländer och avseende EU statsstöd.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.    

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.