Internationella skattenyheter från KPMG

Internationella skattenyheter från KPMG

Här lyfter KPMG Skatt fram internationella nyheter som vi tror kan vara av intresse för våra svenska läsare. Detta nyhetsbrev tar upp nyheter från Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd.

1000
Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

EU-kommissionen: Belgiska förhandsbesked om ”excess profits” utgör otillåtet statsstöd

EU-kommissionen meddelade i måndags sitt beslut angående belgiska förhandsbesked om så kallade "excess profits" eller, såsom det översatts på svenska, övervinster. Beslutet innebär att Belgien ska återkräva sammanlagt omkring 700 miljoner EUR från minst 35 multinationella koncerner.
 

Det belgiska regelverket

Regelverket som infördes 2005 gjorde det möjligt för multinationella koncerner att begära förhandsbesked från skattemyndigheterna i Belgien som innebar att en stor del av vinsten i det belgiska bolaget inte beskattades. Detta byggde på antagandet att multinationella företag gör ”övervinster” till följd av att ingå i en multinationell koncern, t ex på grund av synergieffekter och stordriftsfördelar, anseende, kund- och leverantörsnätverk och tillgång till nya marknader. I förhandsbeskedsförfarandet jämförde den belgiska skattemyndigheten ett multinationellt företags faktiska redovisade vinst med den hypotetiska genomsnittliga vinst som ett fristående företag i en jämförbar situation skulle ha gjort. Den påstådda skillnaden i vinst ansågs vara en ”övervinst”, vilket gjorde att det multinationella företagets skattebas kunde minskas i proportion till denna. I praktiken minskades företagens faktiskt redovisade vinst med mer än 50 % och i vissa fall upp till 90 %.


Kommissionens beslut

Kommissionen anser att Belgien genom dessa regler har beviljat vissa multinationella företag avsevärda skatteförmåner, utöver vad som gäller enligt normal praxis och armlängdsprincipen. Detta påverkar konkurrensen och bryter mot EU:s regler för statligt stöd. Beslutet kan, om kommissionens beslut vinner laga kraft, innebära att bolagen och dess företrädare blir betalningsskyldiga för den skatt som enligt kommissionen skulle ha betalats om bolaget inte fått den fördelaktiga behandlingen upp till 10 år tillbaka i tiden inklusive ränta.


Kommentar

Belgiens regering och de berörda bolagen har nu möjlighet att överklaga EU-kommissionens beslut och vi kommer noga att följa utvecklingen. Beslutet är ett i raden av beslut som kommit den senaste tiden och bygger på kommissionens arbete med att se över efterlevnaden av reglerna om statsstöd avseende förhandsbesked i skattefrågor som har pågått sedan juni 2013. Du kan läsa mer om kommissionens arbete i TaxNews 29, 2015 och TaxNews 59, 2015. Läs mer, inkl länk till kommissionens pressrelease, här.

Kontakta oss gärna för mer information om ni har fått förhandsavgöranden eller gjort andra uppgörelser med EU-medlemsländer angående skatter. Se kontaktuppgifter nedan.

Ytterligare förslag mot internationell skatteflykt aviseras av EU

EU-kommissionen har meddelat att man kommer presentera kompletterande åtgärder för att motverka skatteflykt. Förslaget ska utgå från idén att alla företag måste betala skatt i det land där vinsten genereras. Paketet ska presenteras den 27 januari 2016. Läs mer

 

Utkast till EU-direktiv gällande BEPS

Europeiska unionens råd har presenterat detaljer kring ett kommande utkast till ett EU-direktiv för att införa lagstiftning som motverkar att skattebaserna urholkas inom EU ("EU BEPS"). Läs mer

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.