EU-kommissionen: Förhandsbesked till Fiat och Starbucks utgör otillåtet statsstöd

EU-kommissionen: Förhandsbesked till Fiat & Starbucks

Idag, den 21 oktober 2015, har EU-kommissionen avgett beslut angående förhandsbesked, s k ”tax rulings”, som Fiat och Starbucks har erhållit från Luxemburgs respektive Nederländernas skattemyndigheter. Bolagen förväntas enligt kommissionen bli återbetalningsskyldiga för belopp omkring 20-30 miljoner euro vardera.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Besluten

I TaxNews nr 29, 2015 berättade vi om att EU-kommissionen i juni 2014 gått ut med besked om att inleda fördjupade undersökningar angående rulings som Apple i Irland, Starbucks Manufacturing i Nederländerna, Fiat Finance and Trade i Luxemburg och Amazon i Luxemburg fått. Idag har Kommissionen meddelat sitt beslut i fallen Starbucks Manufacturing och Fiat Finance and Trade.

Enligt Kommissionen har Fiat Finance and Trade i en tax ruling från 2012, meddelad av skattemyndigheten i Luxemburg angående beräkningen av deras inkomst från finansverksamheten, fått fördelar som har inneburit att bolagets skattebas otillbörligen minskats i Luxemburg. Kommissionens utredning har kommit fram till att denna tax ruling innebär att bolaget inte har beskattats utifrån en marknadsmässig inkomst.  

Starbucks Manufacturing har sedan 2008 en tax ruling från Nederländska skattemyndigheten angående prissättningen av gröna (orostade) bönor samt prissättningen av know-how för rostningsprocessen. Kommissionens utredning anser att ersättningen för både råvaran och den immateriella tillgången överstiger deras marknadsvärde vilket innebär att bolagets skattebas i Nederländerna otillbörligen har blivit minskat.  

I båda fallen har Kommissionen beslutat att dessa rulings utgör otillåtet statsstöd eftersom bolagen har fått skattefördelar från respektive land som är selektiva eftersom de inte varit tillgängliga för alla företag som har likartad verksamhet. Om beslutet inte överklagas kommer Fiat Finance och Starbucks Manufacturing bli återbetalningsskyldiga för belopp omkring 20-30 miljoner euro vardera. Beloppet för återbetalning ska fastställas av respektive land, baserat på en metod som fastställts av kommissionen och ska motsvara förmånen som statsstödet inneburit inklusive ränta. Både de berörda länderna och bolagen har möjlighet att överklaga besluten och på så sätt inleda en process i EU-domstolen.

KPMG:s kommentar

Besluten som har meddelats visar tydligt på Kommissionens arbete för att öka transparens och motverka skadlig skattekonkurrens och skatteundandragande. Som vi tidigare har berättat, har EU-kommissionen i juni 2015 begärt in enskilda tax rulings som rör gränsöverskridande förhållanden från 15 länder, däribland Sverige, i ett syfte att identifiera eventuella statsstöd. Detta innebär att kommissionen aktivt tittar på besked som lämnats till svenska bolag, men också till deras dotterbolag i Europa.

Konsekvenserna för bolag som har fått otillåtet statsstöd kan bli långtgående eftersom de blir återbetalningsskyldiga för den förmån som statsstödet har inneburit inklusive ränta. Återbetalningsskyldigheten kan även sträcka sig till bolagets företrädare. Utöver de direkta konsekvenserna av återbetalningen, har skatter blivit en fråga om företags möjlighet att hållbart bidra till de samhällen de verkar i. Skatter blir även en allt viktigare fråga för media vilket gör att företags skatter kan komma att ligga till grund för negativ publicitet.

Därför är det viktigt för svenska bolag att se över de förhandsbesked och/eller prissättningsbesked som de har erhållit från skattemyndigheter i andra EU/EES-länder för att kunna utesluta, förebygga eller fånga upp och rätta till situationer där bolaget kan anses ha erhållit otillåtet statsstöd. Detta kan även bli särskilt relevant bl a vid upprättandet av årsredovisningar (för att bedöma eventuella risker) samt vid företagsförsäljningar/due diligence granskningar.  

Ni är naturligtvis välkomna att kontakta KPMG för hjälp och mer information om otillåtet statsstöd.  

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.